Frøavl og klimaaftryk

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at kvantificere effekten af nitrifikationshæmmere på dannelsen af nitrat og lattergas ved ompløjning af hvidkløver. Målet er ud fra projektets resultater at anvise en dyrkningstrategi, der kan minimere kvælstoftabet til det marine miljø, samt begrænse udslippet af lattergas fra dyrkningsfladen i forbindelse med omlægningen af hvidkløverafgrøder.

Der vil i projektperioden blive gennemført markforsøg i etablerede hvidkløvermarker til frøproduktion. Udvalgte parceller vil blive behandlet med et nitrifikationshæmmende middel før ompløjning af hvidkløverstubben. Efter behandling med nitrifikationshæmmerer vil der blive pløjet, og der vil blive etableret sugeceller jævnfør nedenstående beskrivelse. Herefter vil der blive etableret vinterhvede på arealet.

Der vil på arealet blive nedgravet sugeceller, hvorfra der i projektperioden kan udtages vandprøver til bestemmelse af kvælstofindholdet i det afstrømmende vand.
Til optimering af modellens beregninger vil lokalt opstillede vejrstationer indsamle nedbørs- og temperaturdata. Der vil i samme periode blive udtaget N-min prøver på forsøgsarealet for derigennem at måle mængden af mineraliseret kvælstof i perioden og mængden af nitrat, der er tilstede i jordlaget i forsøgsperioden.
I efteråret 2022 vil de beskrevne aktiviteter med sugeceller blive gennemført og analyseret. I foråret og sommeren 2023 vil målingerne blive fortsat, og der vil blive gennemført N-min målinger på forsøgsarealet.

Det forventes, at projektet kan bidrage til en reduktion af klimagasudledning på 375 kg CO2-ækv/ha, ved brug af nitrifikationshæmmere inden ompløjning af hvidkløver, hvis der antages et kvælstofindhold i hvidkløver på 200 kgN/ha. Effekten er den direkte effekt af anvendelse af nitrifikationshæmmere, som reducerer udledningen af lattergas med op til 40%.

Målsætningen på kort sigt er 1000 ha, med en samlet årlig reduktion i klimagasudledning på 375 ton CO2-ækv, som forventes realiseret 12 måneder efter projektets afslutning. På længere sigt er målsætningen, at 90% af arealet dyrket ud fra dette dyrkningssystem behandles med nitrifikationshæmmerer.

Projektresultater:

Behandling af hvidkløver med en nitrifikationshæmmer ved pløjning før såning af vinterhvede
Beskrivelse af inputdata til vandbalanceberegning i EVACROP i forsøget med ompløjning af hvidkløver til frø.

Klimaprojekt i frø omkring anvendelse af nitrifikationshæmmere
Indlæg på klimaworkshop, og efterfølgende workshop om klimaeffekter i frødyrkning.

Nyt om frøavl
Indlæg på Frøavlerforeningen Syd's generalforsamling, med orientering om klimaprojekt i indlægget.

SEGES undersøger udvaskningen efter nedpløjning af hvidkløver med og uden nitrifikationshæmmere
Artikel til LandbrugsInfo om forsøget på Lolland, og den beregnede vandbalance.  

Video om landsforsøgene om frøavlens klimaaftryk
I denne video kan du se, hvordan SEGES Innovation afdækker ny viden i landsforsøgene ved at kombinere kemisk og mekanisk ukrudtsbekæmpelse.