Rådgivning, nye dyrkningsmetoder og formidling, frø

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at frøavlsarealet fastholdes, og at der sikres en konkurrence- og bæredygtig produktion til gavn for hele værdikæden, så dansk frøavls position som verdensledende fastholdes. Målet er at opsøge, formidle og rådgive omkring ny viden samt nye og alternative dyrkningsmetoder og derudover at sikre, at adgangen til nødvendige pesticider kan fastholdes på såvel kort som længere sigt. Aktiviteter i 2023 - Innovation og udvikling: undersøge og afdække, muligheder inden for alternative dyrkningsmetoder, som kan anvendes i frøavlen. Dette ved at opsøge udvikling og innovation i teknik- og maskinbranchen, og følge mulighederne inden for præcisionsdyrkning, herunder robot, drone og sensorteknologi. Ligeledes vil biopesticider/biostimulanter blive undersøgt for alternative løsninger til pesticider. International frøavl: Projektet skal ligeledes bidrage med opsamling af viden omkring frøavl, set ud fra et internationalt perspektiv, hvilket vil ske gennem deltagelse i international konference i ”International Herbage Seed Conference 2023” i Angers, Frankrig, samt frøfaglig studietur til Oregon USA. Planteværn: Afdækning af behov for ansøgninger på mindre anvendelser eller dispensationer på planteværn til frøavl. Udarbejdelse af ansøgninger, herunder kontakt til myndigheder og organisationer, samt formidling til rådgivere og frøavlere omkring opnåede godkendelser og anvendelsen af disse. Herigennem sikres, at frøavlen har de nødvendige pesticider til rådighed, i det omfang at lovgivning og generelle godkendelser tillader dette. Rådgivning, vidensdeling og formidling: Via formidling og rådgivning bredes viden ud til såvel frøbranchen og rådgivere, som til den enkelte frøavler. Dette sker gennem deltagelse i relevante frøavlsmøder, workshops, markvandringer, ERFA-grupper, plantekonferencer m.fl. Der formidles ligeledes gennem artikler i fagtidsskrifter, sociale medier, webinarer, podcasts m.fl. Effekten af dette projekt er, at være et samlingspunkt for undersøgelse, indsamling, formidling og rådgivning af viden i forhold til frødyrkning. Dette skal medvirke til at dansk frøavl, fortsat er økonomisk attraktivt for den enkelte frøavler. Projektet skal bidrage til, at hele værdikæden omkring dansk frøavl har de bedst mulige betingelser, for fortsat at være helt i front. Ligeledes skal projektet bidrage til, at frøavl fortsat har plads som en sund og attraktiv vekselafgrøde i sædskiftet.

Projektresultater:

AP 1

 

AP 2

Insektmidlet Lamdex (reg. nr. 396-77) har fået ændret den mindre anvendelse til brug i markfrø til frøproduktion.
Ændringen betyder at aksløberens larve er tilføjet til listen over skadevoldere. 

 

AP 3