Nedsættelse af pesticidforbruget i produktion af kartofler

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at sikre en høj og stabil produktion af kartofler ved et lavere forbrug af pesticider. Målet er at udvikle og indarbejde nye mekaniske løsninger, bekæmpelsesstrategier, præcisionssprøjtning og beslutningsværktøjer. Kartoffelproduktionen topper bekæmpelsesmiddelstatistikken (2020) med en fladebelastning på 5,0 pr. ha sammenlignet med et gennemsnit på 1,5 pr. ha for alle hovedafgrøder.

Landbrugets forbrug af pesticider er i stigende grad i fokus i befolkningen, blandt politikere og i ministerierne. Derfor er kartoffelbranchen nødsaget til at nedsætte pesticidforbrug og finde alternative løsninger til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere. Projektet består af seks arbejdspakker, som alle har fokus på reduceret og behovsbestemt anvendelse af pesticider i produktionen af kartofler.

I AP 1 er udarbejdes en analyse af kartoffelproduktionens pesticidforbrug og hvor det giver størst effekt at fokusere indsatsen.

I AP 2 vil der være fokus på rettidig første behandling med insekticid, så anden behandling i nogle tilfælde kan undgås.

I AP 3 vil der være fokus på de nye mekaniske løsninger til ukrudtsbekæmpelse, som er nemt at udnytte i en rækkeafgrøde som kartofler, hvor belastningen fra herbicider er stor.

I AP 4 arbejdes der med at reducere fungicidindsats i de mere resistente sorter, så både pesticidforbruget falder samtidig med at den naturlige planteresistens beskyttes.

I AP 5 anvendes resistensmodellen udviklet ved AU til brug ved valg af fungicidtype, så effektiviteten øges og dermed muligheden for at reducere forbruget af pesticider.

I AP 6 testes for fungicidresistens, så man kan iværksætte en behandlingsstrategi med forskellige svampemidler med forskellig virkemekanisme og deraf nedsat risiko for resistensdannelse overfor fungicider. Det forventes at projektet bidrager til at sænke kartoffelproduktionens fladebelastning med 30-40% (gn. referenceværdi fra 2013-2020 på 6,2 pr. ha) med 0-5% reduktion i nettoudbytterne (tre til fem år). På kort sigt vil projektet sætte fokus på fremtidige indsatsområder og de væsentligste virkemidler til nedsættelse af pesticidforbruget i produktionen af kartofler.

Projektresultater:

AP1

Sorter til stivelsesproduktion
I sortsforsøgene er der stigende fokus på afprøvning af nye sorter primært med resistens mod kartoffelcystenematoder og kartoffelbrok.

Økonomisk kvælstofoptimum i stivelseskartofler
Det er vigtigt kontinuerligt at undersøge det økonomisk optimale kvælstofniveau i stivelseskartofler.

AP2

Tidspunkt for første behandling mod cikader
Registreringsnettet for cikader er i 2023 finansieret af Kartoffelafgiftsfonden og giver mulighed for at fastlægge første behandling mod de flyvende cikader, men der er ingen forsøg, som viser effekten i forhold til indflyvningskurven. 

AP3

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse
Gennemgang af Landsforsøgene med mekanisk ukrudtsbekæmpelse på Kartoffelworkshop 2023.

Mekanisk ukrudtsrensning i stribeforsøg
Der sker løbende en udvikling af de mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse i kartofler i takt med, at antallet af herbicider reduceres.

Tid til at øve sig i mekanisk ukrudtsrensning
Afprøv udstyr på udvalgte marker, så der kan opbygges erfaringer med mekanisk ukrudtsrensning.

AP4

Bekæmpelse af skimmel - vi må have et skift!
Vi skal være klar til hurtigt at skifte skimmelstrategi - heldigvis er der nu også sorter med høj resistens mod skimmel.

Kombination af effekten af resistensgener i sorter og virkemekanismer i svampemidler
Fra Landsforsøgene 2023.

Nye forædlingsteknikker (NGT) - fordele og ulemper samt de realistiske perspektiver
Nye teknikker til forædling af højresistente sorter.

Skimmelbekæmpelse i højresistente sorter
I de senere år er der kommet flere nye sorter på markedet med høj skimmelresistens i både produktionen af spise- og stivelsekartofler.

Skimmelbekæmpelse i højresistente sorter
Gennemgang af Landsforsøgene med skimmelstrategier i højresistente sorter.

AP7

Behov for at tænke nyt i kamp mod kartoffelskimmel
Kartoffelskimmel kan bekæmpes med en kombination af biologiske midler og traditionelle fungicider.

Genotypisk og fænotypisk karakterisering af kartoffelskimel
Gennemgang af genotypisk og fænotypisk karakterisering af kartoffelskimel, samt nyeste information fra aktuelle fungicidresistenstest.