Nye sorter til produktion af kartoffelstivelse

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at forbedre dyrkningssikkerheden og nettoudbyttet ved produktion af kartoffelstivelse. Målet er at vise nye sorters økonomiske udbyttepotentiale ved at afprøve sorters dyrkningsegenskaber, kvælstofoptimum, resistens overfor sygdomme samt lageregenthed på forskellige jordtyper og nedbørsforhold. Der sker en løbende udvikling af nye sorter til produktion af kartoffelstivelse i specielt Holland, Tyskland og Danmark, som hvert år introduceres til det danske marked. Projektet indeholder tre arbejdspakker, hvor AP 1 indeholder sortsforsøg med 10 sorter, hvor Kuras og Seresta fungerer som målesorter. Der måles knoldudbytte og stivelsesindhold og dermed stivelsesudbytte for hver sort. Derudover testes for modenhed, knolddeformiteter, hulhed, rust, skurv, kartoffelskimmel og – bladplet samt egnethed til lagring som læggekartofler. Det økonomiske optimale kvælstofniveau beregnes for den enkelte sort i henholdsvis Nord- og Midtjylland. I AP2 afprøves de samme sorter som i AP 1, men på to uvandet lerjordslokaliteter i Øst- og Nordjylland. For at sikre en uvildig afprøvning opformeres læggematerialet af alle sorter i AP 3. Afprøvning og dyrkning af de nyeste sorter med størst udbyttepotentiale, udbyttestabilititet og robusthed er den vigtigste paramter for at fastholde en fortsat vækst og konkurrencedygtighed ved dyrkning af stivelseskartofler. Sortsforsøgene er og vil være grundlaget for en fortsat vækst i arealet på mellem 2-5 pct. pr. år.

Projektresultater: