Registreringsnet for kartoffelskimmel, bladlus og cikader i kartofler

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at bidrage til en økonomisk og bæredygtig produktion af kartofler gennem rettidig bekæmpelse af bladlus, cikader og kartoffelskimmel. Målet er at monitere de tre skadegørere i marken og løbende opdatere registreringsnettet for kartoffelskimmel, cikader og bladlus (virussmitte) på Landbrugsinfo. Kartoffelskimmel, bladlus og cikader er velkendte skadegørere, som giver store økonomiske tab i dansk kartoffelproduktion. Registerringsnettet for disse tre skadegørere er medvirkende til, at der kan ske en behovsbaseret bekæmpelse afhængig af forekomst og angrebsgrad. Projektet indeholder tre arbejdspakker. Arbejdspakke 1 omfatter registreringsnettet for kartoffelskimmel, som er en vigtig del af beslutningsstøttesystemet ”Skimmelstyring” og ”BlightManager”. Registreringsnettet er med til at sikre en rettidig igangsættelse af bekæmpelsen af skimmel i Danmark samt fastlæggelse af dosering. Arbejdspakke 2 omfatter registreringsnettet for bladlus i læggekartofler og dermed fastlæggelse af risikoen for kartoffelvirus Y. Bladlus-registreringen anvendes til fastlæggelse af det optimale tidspunkt for bekæmpelse af bladlus samt nedvisning. Arbejdspakke 3 omfatter registreringsnet for cikader, som blev taget i brug første gang i 2019. Registreringsnettet anvendes til at fastlægge første og anden behandlinger af henholdsvis de flyvende cikader og cikadenymfer. Projektet vil på længere sigt være medvirkende til at forebyggelse og bekæmpelse af nogen af de mest udbyttereducerende skadegørere udføres på grundlag af en behovsbaseret bekæmpelsesstrategi, hvilket er afgørende ikke blot for økonomien men også for bæredygtigheden af kartoffelavlen.

Projektresultater:

AP1
Brug af beslutningsstøtte til forebyggelse af kartoffelskimmel i 2023
Optimal forebyggelse af kartoffelskimmel kræver indgående viden om fund af skimmel, symptomer, smittetryk, sorter, middelvalg, dosering, nedbør og sprøjteteknik

Forebyggelse af kartoffelskimmel
Køreplan for strategi 2024
 
Invitation til varsling for kartoffelskimmel, bladplet og cikader
Invitation til mandagsmøder i skimmelperioden
 
Varsling for skimmel, cikader og bladplet_20230710
Præsentation til mandagsmøde d. 10. juli 2023
 

AP3

Cikader i kartofler
For at kunne fastlægge et behandlingstidspunkt er der i perioden 2019-2023 undersøgt, om gule limplader er egnet til at vurdere tidspunktet for indflyvning af de vingede cikader samt den efterfølgende udvikling af cikadenymfer på bladene.

Registreringsnet for cikader i kartofler i 2023
Registreringsnettet for cikader i kartofler anvendes til at fastlægge første og anden behandlinger af henholdsvis de flyvende cikader og cikadenymfer.