Nye sorter til produktion af kartoffelstivelse

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at forbedre dyrkningssikkerheden og nettoudbyttet ved produktion af kartoffelstivelse, ved at vise nye sorters økonomiske udbyttepotentiale ved at afprøve sorters dyrkningsegenskaber, kvælstofoptimum, resistens overfor sygdomme samt lageregenthed på forskellige jordtyper og nedbørsforhold. En sorts robusthed er kendetegnet ved, at den kan dyrkes under forskellige vejr- og dyrkningsforhold. Der sker en løbende udvikling af nye sorter til produktion af kartoffelstivelse, som hvert år introduceres til det danske marked. Projektet indeholder fire arbejdspakker. AP 1 indeholder sortsforsøg med 10 sorter, hvor Kuras og Seresta fungerer som målesorter. Der måles knoldudbytte og stivelsesindhold og dermed stivelsesudbytte for hver sort. Derudover testes for modenhed, knolddeformiteter, hulhed, rust, skurv, kartoffelskimmel og –bladplet samt egnethed til lagring som læggekartofler. Det økonomiske optimale kvælstofniveau beregnes for den enkelte sort i henholdsvis Nord- og Midtjylland. I AP2 afprøves de samme sorter som i AP1, men på to uvandet lerjordslokaliteter. I disse forsøg er der specielt fokus på tørkestress, men også udbyttepotentialet på en kombination af mere lerholdig jord, bedre sædskifte og mindre nedbør. Kalium har indflydelse på regulering af stomata og derfor tørketolerancen. Forsøget vil i 2024 blive udvidet med to ekstra forsøgsled, hvor der vil blive tilført ekstra kalium til to sorter for at undersøge betydningen af kalium på uvandede jorde. I AP3 opformeres læggematerialet af alle sorter på samme lokaliet for at sikre ensartet kvalitet. I AP4 udlægges sorterne i AP1-3 som ubehandlede småparceller (trap nursery – 5 knolde pr sort) i tilknytning til et andet trap nursery, udsendt af Aarhus Universitet, hvor 10 sorter med kendte R-gener undersøges for resistens overfor kartoffelskimmel. Der foretages en beregning af sygdomskurven (DPC) samt areal under sygdomskurve (AUDPC og rAUDPC) samt type af resistens. Afprøvning og dyrkning af de nyeste sorter med størst udbyttepotentiale, udbyttestabilitet og robusthed er den vigtigste parameter for at fastholde en fortsat vækst og konkurrencedygtighed ved dyrkning af stivelseskartofler. Sortsforsøgene er og vil være grundlaget for en fortsat vækst i arealet på 5 pct. frem mod 2025 i forhold til 2021.

Projektresultater: