Registreringsnet for kartoffelskimmel, bladlus og cikader i kartofler

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at bidrage til en økonomisk og bæredygtig produktion af kartofler gennem rettidig bekæmpelse af cikader og kartoffelskimmel ved at monitere de to skadegørere i marken og løbende opdatere registreringsnettet for kartoffelskimmel og cikader på LandbrugsInfo. Projektet indeholder i 2023 og 2024 kun to arbejdspakker, idet registreringsnettet for bladlus udgik i 2023. I AP1 vises fund af kartoffelskimmel på markniveau ved hjælp af et registreringsnet, som samtidig danner grundlag for indsamling af kartoffelskimmel til både geno- og fænotypisk karakterisering med fokus på virulens, aggressivitet og fungicidresistens. Registreringsnettet for kartoffelskimmel gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet og ved hjælp af indrapporteringer om fund af skimmel fra konsulenter, der færdes meget i kartoffelmarker. I AP2 opsættes gule limplader i et større antal brugsmarker med stivelseskartofler. Fangsten af de voksne flyvende cikade aflæses på limpladerne, og fangsttallene indrapporteres ugentligt til SEGES og vises på LandbrugsInfo. Efter første behandling med acetamiprid (Mospilan SG) tælles antallet af cikadenymfer på de nederste blade for at kunne fastlægge den anden behandling mod cikader. Fund af kartoffelskimmel og cikader indrapporteres løbende igennem hele vækstsæsonen. Resultatet af registreringsnettet for både kartoffelskimmel og cikader bliver behandlet på et ugentligt onlinemøde for rådgivere, konsulenter og forskere, og dette er grundlag for timing af bekæmpelse, middelvalg og dosering. Projektet vil på længere sigt være medvirkende til at forebyggelse og bekæmpelse af nogen af de mest udbyttereducerende skadegørere udføres på grundlag af en behovsbaseret bekæmpelsesstrategi, hvilket er afgørende ikke blot for økonomien men også for bæredygtigheden af kartoffelavlen.

Projektresultater: