Krydsningskvier som naturplejere

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formålet er at forbedre økonomien og reducere klimabelastningen ved oksekødsproduktion
fra naturpleje gennem effektiv anvendelse af krydsningskvier fremfor ammekvæg til produktion
af højkvalitetskød. Målet er at demonstrere produktion af krydsningskvier i praksis og lave
produktionsøkonomi- og klimaberegninger på denne produktionsform sammenlignet med
alternative oksekødsproduktioner. Projektet vil opdrætte krydsningskvier (x-kvier) med fokus på
udnyttelse af ekstensive græsarealer/naturpleje samt fastlæggelse af produktions-økonomi og
klimabelastning.
Der gennemføres tre aktiviteter i projektet:
1. Demonstration af krydsnings-kvier som naturplejere, hvor det vil blive afprøvet, om x-kvier
kan opdrættes på græs om sommeren, herunder på naturarealer, og græsensilage om vinteren
og slutfedes primært med græs/græsensilage og valset korn 2-4 mdr. før slagtning for at sikre
en god slagte- og spisekvalitet. Målet er, at græs og græsensilage udgør mini-mum 80% af det
samlede foder fra 6 mdr. til slagtning ved 16 til 24 mdr.
2. Produktionsøkonomisk opgørelse af krydsningskvieproduktion med naturpleje, hvor
økonomien for x-kvier som naturplejere vil blive sammenlignet dels med intensiv x-kvieproduktion
dels med ekstensiv kødproduktion med kødkvægsracer, hvor naturpleje også indgår.
3. Sammenligning af krydsningskvier med naturpleje med relevante alternativer samt formidling
af resultater, hvor der gennemføres en teoretisk beregning af det samlede klimaaftryk pr. kg oksekød
med sammenligning til klimaaftrykket ved kødproduktion baseret på ammekvæg samt ved intensiv
slagtekalveproduktion med x-kvier. Der vil blive afholdt informationsmøde på en bedrift, der bruger
x-kvier til naturpleje. Her vil være indlæg om management, økonomi, klima og naturplejens
påvirkning af biodiversitet på arealerne.
Effekterne forventes at være bedre økonomi både i kødproduktion baseret på kødkvægskrydsningskvier
og i naturpleje samt en mere klimavenlig oksekødsproduktion gennem øget brug af effektive x-kvier
fremfor ammekøer med kalve til naturpleje.

Projektresultater:

Krydsningskvier som naturplejere
Præsentation ved Kvægkongres 2023 af Mogens Vestergaard og Per Spleth