Dyrevelfærd vurderet ud fra dyrebaserede velfærdsindikatorer

Projektansvarlig: Peter Raundal

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Projektets formål er at forbedre vurderingen af dyrevelfærden i danske kvægbesætninger ved brug af dyrevelfærdsindikatorer i stedet for alene at fokusere på mindstekrav til staldenes fysiske indretning. I AP1 udvikles en standardiseret og praktisk metode til at vurdere dyrevelfærden på baggrund af dyrebaserede velfærdsmål. Der indsamles viden og erfaringer om anvendelsen af dyrebaserede velfærdsmål fra andre erhverv og organisationer. Derudover indsamles og beskrives viden om mulige teknologier, der kan bidrage til vurdering af dyrevelfærden. Disse teknologier afsøges og vurderes med henblik på at kunne supplere manuelt indsamlede velfærdsvurderinger. Første del af projektet ender med et forslag til en metode til vurdering af dyrevelfærd i praksis. Metoden afprøves, valideres og justeres til efter behov, og den endelige metode anvendes i den sidste del af projektet.
I AP2 testes metoden på 3-5 bedrifter, hvor der laves velfærdsvurderinger både i forhold til de fysiske rammer og en vurdering ud fra en række dyrebaserede velfærdsmål, som er fundet i AP1. Efter den overordnede vurdering af alle parametre laves der ændringer på fx de fysiske rammer og derefter fortages en ny vurdering af velfærden. Hvis det lykkes at lave en metode, så vi kan måle dyrevelfærd anderledes end i dag, kan det åbne for nye og spændende indretninger både i nye og eksisterende stalde. Det vil også være muligt at have et andet udgangspunkt for diskussion af dyrevelfærd baseret på en helhedsvurdering og ikke kun de fysiske rammer.

Projektresultater:

SEGES Innovation afprøver ny metode til at måle dyrevelfærd i kvægstalde
SEGES Innovation har udviklet en standardiseret metode til at måle køernes velfærd.
Velfærdsparametre som huld, klove, renhed m.m. omregnes til ét samlet tal.

Case: Målinger på dyrene vil være et supergodt redskab til bedre velfærd
Krav til staldenes indretning er godt for dyrevelfærden. Men en metode, der måler på dyrene,
vil give mere viden til at forbedre velfærden og et godt grundlag for sparring, mener fodermester.

Dyrevelfærdsindeks
Præsentation fra netværksmøde på AU Foulum den 27. november 2023

KvægLyt episode 13
Podcast med indslag om måling af dyrevelfærd

SEGES Innovation afprøver ny metode til at måle dyrevelfærd i kvægstalde
Artikel i KvægNyt 23 nummer 13

Stald og tal siger ikke alt om dyrevelfærd
Artikel i KvægNyt nr. 16

Nyt koncept for vurdering af dyrevelfærd
Afsluttende rapport