Ny tilgang til ukrudtsbekæmpelse

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at løse de ukrudtsudfordringer, som erhvervet står overfor med bl.a. græsukrudt og resistens gennem en ny tilgang til forsøgsafprøvning, som kan rumme den kompleksitet det indebærer, at håndtere ukrudt gennem forebyggelse ved sædskifte, jordbearbejdning og andre dyrkningstekniske tiltag samt ved direkte bekæmpelse.

Forsøgsaktiviteterne er fordelt på fire emneområder. I AP1 bliver der i 4-5 marker gennemført IPM-tiltag, som skal vise, hvordan resistente bestande af agerrævehale og italiensk rajgræs kan håndteres, når en væsentlig del af de kemiske midler ikke længere har effekt. Marken opdeles i 3 dele, hvor der i hver del i projektets første år udføres forskellige IPM-tiltag. I de to følgende år bliver der udført de samme tiltag i hele marken. Effekten moniteres i felter, så udviklingen kan følges på varmekort (heatmaps). I AP 2 undersøges i 6 marker, som repræsenterer
forskellige jordtyper, hvordan falsk såbed kan optimeres. Fælles for behandlingerne i de 6 marker bliver, at der etableres vintersæd med to forskellige såteknikker, hvor den ene repræsenterer teknik, hvor jorden bearbejdes minimalt i sårækken, mens den anden repræsenterer teknik, som udfører en grundig bearbejdning ved tilberedning af såbedet. AP3 er rettet mod bekæmpelse af arter af rodukrudt, hvor der ingen eller kun sparsomt findes forsøg, som viser effekten af kemiske ukrudtsmidler. I projektperioden udføres 8-10 forsøg, som hver især løber over 2 år. Behandlingerne udføres i første år. I andet år registreres langtidseffekten på disse flerårige ukrudtsarter. I AP4 gennemføres forsøg, som skal belyse mulighederne for at bekæmpe ALS-resistente bestande af tokimbladet ukrudt med andre virkemekanismer end ALS.

Det forventes at projektet fremskaffer viden, som gør det muligt fortsat at dyrke arealer med resistente bestande af græsukrudt. Inden for få år vurderes der at være udbredt resistens hos især agerrævehale og italiensk rajgræs på de fleste bedrifter, som har disse ukrudtsarter, hvis der ikke sker en ændring i retning af langt større anvendelse af IPM. Der forventes på længere sigte en reduktion af pesticidanvendelsen (PBI).

Projektresultater:

AP 1

Marker med resistent græsukrudt og tokimbladet ukrudt til forsøg med IPM
Vi efterlyser marker med resistente ukrudtsbestande til forsøg med forskellige IPM-tiltag. Udførelsen af forsøgene vil ske i et tæt samarbejde mellem planteavlskonsulent, landmand og SEGES Innovation.