Økonomisk potentiale i bladgødskning

Projektansvarlig: Torkild Birkmose

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Det er projektets formål at hæve udbyttet, forbedre økonomien og begrænse klima- og miljøbelastningen ved at udnytte potentialet i bladgødskning. Det gøres ved at gennemføre forsøg og undersøgelser, som kvantificerer udbytte- og kvalitetsmæssige konsekvenser ved nye strategier for bladgødskning i korn og kartofler sammenlignet med traditionel tilførsel af gødning.

Traditionelt tilføres handelsgødning som fast gødning på jorden, men bladgødskning kan potentielt være en tredje udbringningsmetode. Metoden har været kendt i årtier, men den er hidtil ikke slået igennem i Danmark.

Ny forskning på bl.a. Københavns Universitet har vist lovende resultater af nye produkter og nye tilsætningsstoffer, og interessen blandt landmænd er stærkt stigende. Landmænd og rådgiverne er imidlertid ikke klædt tilstrækkeligt på til korrekt bladgødskning. En ny vidensyntese fra Københavns Universitet anbefaler da også, at der laves ”veltilrettelagte og veludførte markforsøg med henblik på at opnå et mere detaljeret og bedre grundlag for anvendelse af bladgødskning som redskab til bedre næringsstofudnyttelse”.

I projektet gennemføres markforsøg med forskellige strategier, gødningstype, formuleringer og additiver i 4-5 forskellige landbrugsafgrøder. Effekten af strategierne på udbytte og driftsøkonomi sammenlignes med traditionelle strategier med fast eller flydende gødning. Derudover gennemføres et litteraturstudium for at samle og systematisere den allerede eksisterende viden fra den internationale litteratur og fra praksisnære danske og udenlandske forsøg og erfaringer. Resultaterne af forsøg og litteraturstudie samles i et beslutningsstøttemateriale i form af faktaark, artikler og lignende, som landmænd og konsulenter kan anvende i deres planlægning.

Projektet vil potentielt kunne resultere i en årlig reduktion i emissionen af lattergas på 200.000 ton CO2-eq, en reduktion i udvaskning af kvælstof på 250.000 ton, en forbedret P-balance på 140 ton og en øget indtjening på 125 mio. kr.

Projektresultater: