Alternativer til insekticider i landbrugsafgrøder

Projektansvarlig: Marian Damsgaard Thorsted

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at forbedre grundlaget for vejledning til en bæredygtig forebyggelse og kontrol af skadedyr, så tab som følge at skadedyrsangreb kan reduceres. Dette gøres ved at tilvejebringe ny viden om effekten af fangafgrøder, companion crops, conservation agriculture, artsblandinger, vegetationsstriber og nye alternative planteværnsmidler. 

Der gennemføres markforsøg over tre år for at belyse effekten af alternativer til brug af insekticider. I seks arbejdspakker anvendes der forskellige biologiske mekanismer til at reducere forekomsten af skadedyr i marken.

Effekten af de biologiske mekanismer opstår, når plantesammensætningen langs med markkanter (fangafgrøder og vegetationsstriber) eller dyrkningen i markerne (companion crops, conservation agriculture og samdyrkning) ændres. Ved ændringer i plantesammensætning og dyrkningspraksis sker der påvirkninger på både antal, aktivitet og diversitet af nyttedyr og skadedyr, og de planlagte forsøg forventes at reducere antallet af skadedyr i marken.

Nogle af effekterne forventes i afgrødens etableringsår, mens andre effekter først ventes når f.eks. vegetationsstriber er veletablerede, derfor ligger nogle forsøg i tre år. Der kommer nye alternative insektmidler på markedet baseret på f.eks. naturlige olier eller planteekstrakter og disse midlers effekt bør afprøves.

Resultaterne af projektet vil bidrage med ny viden om effekten af forskellige alternativer til insekticider på forekomsten af nyttedyr og skadedyr, et område som ikke er velbelyst i dag. Peger resultaterne på gode effekter af de anvendte metoder, vil det danne grundlag for at kunne udvikle disse metoder til brug i praksis, og mindske afhængigheden af de traditionelle insekticider.

Projektresultater:

AP1

 

AP2

 

AP3

Nyt projekt om alternativer til skadedyrsmidler er på vej
Artikel i MARK, Februar 2024 - Omtale af projekt Alternativer til insekticider i landbrugsafgrøder.