Automatisk dataflow ved håndtering af husdyrgødning, eGylle

Projektansvarlig: Torkild Birkmose

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Det er projektets formål at forbedre landmandens økonomi og reducere miljøpåvirkningerne fra husdyrgødning ved at sikre, at kvælstoftildelingen i den enkelte mark sker ved korrekt indregning af effekten af tildelt husdyrgødning. Målet er at udvikle og demonstrere et fuldstændigt digitalt flow af data fra planlægningsværktøjet CropManager til gyllevognen og retur. Derved opnås tillige fuld dokumentation for anvendelse af husdyrgødningen på bedriften. Danmark har en høj husdyrproduktion i forhold til landbrugsarealet. Husdyrgødning kan derfor dække en stor del af næringsstofforsyningen til afgrøderne. Samtidig kan næringsstofferne bidrage til påvirkning af miljøet og klimaet, fordi de kan tabes ved ammoniakfordampning, nitratudvaskning, lattergasemission og overfladeafstrømning. En optimal anvendelse af næringsstofferne i husdyrgødningen er derfor essentiel for både landmandens økonomi og for natur, miljø og klima. I projektet udvikles et automatisk system til generering, håndtering, transmission og udnyttelse af data i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. På gyllevognen monteres NIR-sensor til måling af gyllens sammensætning. Ud fra de opsamlede data beregnes en kvælstofudnyttelse i Gylleeffektberegneren, som videreudvikles og implementeres i CropManager. Der søges ikke støtte ved Promilleafgiftsfonden for landbrug til de ovenfornævnte aktiviteter. I 2023 demonstreres det udviklede system i storskala hos to maskinstationer, og hele dataflowet fra CropManager til gyllevogn og retur vises på en markdemonstration, hvor bl.a. landmænd, konsulenter og landbrugspressen inviteres. Hele eGylle-konceptet bliver et bærende element i SEGES Innovations stand på Agritechnica. eGylle har et potentiale for at øge landmandens høstudbytte med 2,2 hkg korn pr. hektar og samtidig reducere kvælstofudvaskningen med mindst 1.400 ton pr. år.

Projektresultater:

AP5

Indlæg om demonstrationer for konsulenter
Hvad er eGylle, og hvad ønsker vi at få ud af demonstrationerne?

Indlæg om eGylle for Samson
Hvordan kan SEGES og Samson bedst mulig samarbejde om udrulning af eGylle?

Sådan udnytter du dine data fra gyllevognen
Artikel i MARK, marts