Opnå større grovfoderudbytter i et varmere klima

Projektansvarlig: Torben Spanggaard Frandsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at opnå en bedre økonomi og mindre miljø- og klimamæssigt aftryk i grovfoderproduktionen. Projektets mål er at udvikle og dokumentere nye dyrkningspraksisser indenfor grovfoderproduktion, som er tilpasset en længere vækstperiode og samtidigt optimeret ift. miljø- og klimamæssig effekt. Projektet består af seks arbejdspakker. I arbejdspakke 1 og 2 udføres markforsøg med udvikling af dyrkningen af kløvergræs til at udnytte den længere vækstperiode til større udbytter og en bedre foderværdi. Dette gøres ved at øge antallet af slæt, som kan øge udbyttet af protein og forbedre fordøjeligheden, og ved at udvikle en ny udlægsmetode for kløvergræs, som kan øge udbyttet i første brugsår. I arbejdspakke 3 udføres markforsøg i majs med fokus på at udnytte den længere vækstperiode til større udbytter, en bedre økonomi og mindre påvirkning af miljø og klima. Majs har en lang periode om foråret, hvor vækstpotentialet ikke udnyttes, fordi majsen etableres sent. Der er et potentiale i at udnytte en del af denne periode til at dyrke græs eller grønrug før etablering af majs. I arbejdspakke 4, 5 og 6 er fokus på en helhedsorienteret indsats i majs for at finde nye optimeringsstrategier til påvirkning af udbyttet og kvælstofomsætningen. Det gælder strategier for udbringning af gylle, etablering af det rette plantetal under hensyn til majstype og efterafgrøde, såning af efterafgrøde samt høst og valg af de bedste majssorter. Effekten af ændret slætstrategi i kløvergræs forventes at være et merudbytte på 250 kg protein pr. ha svarende til en værdi på 1375 kr. pr. ha på konventionelle og 1875 kr. pr. ha på økologiske kvægbedrifter. Ved efterårsudlæg af kløvergræs forventes et øget udbytte i 1. års kløvergræsmarken svarende til 2600 kr. pr. ha. Produktionen af græs eller rug før såning af majs forventes at øge udbyttet til en værdi af 4000 kr. pr. ha. Dokumentation af ”Best practice”, i forhold til at minimere kvælstoftabet, kan fastholde majsdyrkningen i alle egne af landet, hvilket på den enkelte bedrift kan betyde 1400 kr. pr. årsko eller 5000 kr. pr. ha.

Projektresultater:

AP1

Analyser af 1. slæt frisk græs 2023
Facebookopslag med første moniteringsanalyser, Facebookopslag med 3 ugers moniteringsanalyser

Få hjælp til at opnå god kvalitet i græsensliage
Artikel i kvægnyt om betydning af slætstrategi og værktøjer til at opnå en god kvalitet

Græsinfo gør det nemt at finde topsorterne til din græsblanding
Opdatering af regnearket der samler information om sortsafprøvningen af græsmarksplanter siden 2008
 

Monitering af frisk græs 2023
De første analyser af frisk græs viser generelt et moderat til højt sukkerindhold som følge af de kølige nætter. Fordøjeligheden af organisk stof er relativt ensartet på 88 i blanding 35, mens der er noget variation i vækst og fordøjelighed mellem marker med blanding 45/47. Der er kun udtaget en enkelt prøve i blanding 49.

Slætantal i typeblandinger
Forsøgsresultater for 3 landsforsøg i hhv. hvidkløver- og rødkløverbaserede blandinger

AP2

Aktuelt nyt om dyrkning af græs
Præsentation af nye forsøgsresultater indenfor græsdyrkning til grovfoderseminar 2023 for grovfoderrådgivere og landbrugsskolelærere.

Robuste grovfodersædskifter
Præsentation af nye forsøgsresultater indenfor græsdyrkning til kvægkongres 2023

Såtid og dæksæd ved sensommerudlæg
Forsøgsresultater for 3 landsforsøg med forskellig såtid og udsædsmængde af dæksæd ved sensommerudlæg af kløvergræs