Halm til det hele

Projektansvarlig: Nanna Hellum Kristensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at øge produktionen af halm til bæredygtig energiproduktionen og reducere klimaaftrykket fra landbruget - samtidigt med at landmændenes indtjening per hektar øges via forædling og valg af kornsorter med højt halmudbytte, højt kerneudbytte og højt proteinindhold. Målet er at udvikle metoder, der kan anvendes af forædlere og rådgivere til effektivt og simpelt at estimere halmudbyttet, samt at identificere gener, der er knyttet til remobilisering af kvælstof fra strå til kerne.

Med fokus på klima og energi kommer landbrugets biomasseproduktion til at spille en vigtig rolle. I Danmark produceres i dag ca. 5-5,5 mio. ton halm om året, og der er et stort potentiale i at udnytte halm til både pyrolyse og biogasproduktion. Studier viser, at halmproduktionen kan øges med godt 20% ved målrettet forædling og sortsvalg. Udfordringen er, at der mangler metoder til bestemmelse af halmudbytte i planteforædlingen og i rådgivningssystemet. Når halmudbyttet øges, er det vigtigt at opretholde både et højt udbytte og højt proteinindhold med en effektiv remobilisering af kvælstof fra strå til kerne. I AP1 gennemfører Københavns Universitet markforsøg med vinterhvede, vinterrug, vintertriticale, vårbyg og vårhvede. Ved dronemålinger og måling af halmudbytte udvikles modeller, så halmudbyttet kan estimeres præcist og effektivt ved brug af dronebilleder. Der udvikles en protokol til måling af halmudbytte til planteforædlere og rådgivningssystemet. I AP2 analyseres vinterhvedesorter mht. genetisk variation af betydning for proteinegenskaben. Informationen bruges af hvedeforædlere til at udvikle nye sorter med både højt halmudbytte og høj proteinkvalitet.

Projektet skal sikre et højt halmudbytte samtidigt med at der opretholdes et højt kerne- og proteinudbytte. Med den øgede halmbiomasse bidrager landbruget til en øget kulstoflagring via pyrolyse og produktion af biogas. Den samlede CO2-besparelse er beregnet til 515 tusind tons CO2-ækv. Derudover vil øget halmproduktion øge bruttofaktorindkomst med ca. 400 kr. pr. ha på 50% af kornarealet, svarende til en værdi på 260 mio. kr. for landbruget.

Projektresultater:

AP1

Facebook opslag: Biomasse er en vigtig ressource
Biomasse er en vigtig ressource - og vi skal producere mere af den! Det arbejder vi for i Crop Innovation Denmark

Halm til det hele - hvordan laver vi mere halm i dansk landbrug, der kan hjælpe det fossilfrie samfund på vej 
Halm er én af de biomassetyper en verden uden fossile brændstoffer i fremtiden kommer til at mangle. Projektet ”Halm til det hele” udvikler nye teknologier til forædling af strårige sorter, så der kan hentes mere halm på danske marker. Artikel af Jesper Svensgaard, KU, udgivet på LandbrugsInfo

Hvordan øger vi halmudbyttet, og er det bæredygtigt?
Præsentation på Plantekongres: Efterspørgslen efter halm til biogas, pyrolyse og andre produkter er steget. Spørgsmålet er, om vi kan øge halmudbyttet uden at gå på kompromis med kerneudbyttet eller jordens kulstofpulje?

Måleprotokol: Udvikling af metode til estimering af halmudbytte vha. drone
Måleprotokol og beskrivelse af markforsøg hos KU-PLEN til brug ved udvikling af metode til estimering af halmudbytte ved hjælp af drone.
 
Plant Counts Using Computer Vision And Deep Learning
Short article written by Ameer Tamoor Khan (KU-PLEN) about the application of advanced computer vision techniques in straw estimation by counting the number of sepals of spring wheat and barley using Robotti ground images and aerial drone imagery.

Program for workshop
Program for workshop, hvor projektets aktiviteter og resultater blev præsenteret og næste års aktiviteter blev drøftet med deltagelse af interesserede forædlere.

Præsentation: Halm til det hele - aktiviteter og status
Præsentation af status for arbejdet med udvikling af ny metode til estimering af halmbiomasse  i den voksende afgrøde ved hjælp af kamera på drone og robot, samt planer for aktiviteter i efteråret og i resten af projektperioden

Præsentation på workshop: Halm til det hele - årets aktiviteter og resultater
Præsentation af resultater fra årets aktiviteter i arbejdspakke 1 vedr. estimering af halmudbytte med brug af droner (Jesper Svensgaard, KU-PLEN) for interesserede forædlere.

Præsentation på workshop: Halm til det hele - årets aktiviteter og resultater
Præsentation af resultater fra årets aktiviteter i arbejdspakke 1 vedr. estimering af halmudbytte med brug af droner (Signe Jensen, KU-PLEN) for interesserede forædlere.

Straw yield prediction results from field trials on with spring crops 2023
Memo wrtitten by Signe Marie Jensen (KU-PLEN) about straw yield prediction model - results from field trials with spring crops in 2023

 
AP2

Identification of favorable allele(s)/haplotypes for grain protein content in Scandinavian winter wheat population
Progress report on the work performed on identification of favorable allelles for grain protein content in winter wheat. The report also explains how to read the excel-spredsheet and zipped folders, which contain detailed information for breeders.

Information om identificerede SNPs vedr. kerneprotein
Detaljerede informationer om identificerede SNPs, som korrelerer med proteinindhold i kerne i vinterhvedesorter (Sandip Kale, AU-AGRO)
 
Præsentation på workshop: Halm til det hele - årets aktiviteter og resultater
Præsentation af resultater fra årets aktiviteter i arbejdspakke 2 vedr. forædlingsmarkører for  kerneproteinindhold (Sandip Kale, AU-AGRO) for interesserede forædlere.