Lavemissionssædskifter til målrettet kvælstofindsats (LessN)

Projektansvarlig: Søren Kolind Hvid

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Det er formålet at gøre lavemissionssædskifter til et omkostningseffektivt virkemiddel i den målrettede kvælstofindsats.

Det er målet at udvikle lavemissionssædskifter og dokumentere effekterne af sådanne sædskifter, hvorfra der vedvarende tabes meget lidt kvælstof.

Der udvikles en metode til indeksering af kvælstofudvaskningen i sædskifter. Der udarbejdes dyrkningsvejledninger for lavemissionssædskifter tilpasset forskellige bedriftstyper. Der gennemføres en screening med N-min prøver for effektive afgrødefølger i praksis med hensyn til at sikre lave kvælstoftab, bl.a. i forbindelse med omlægning af kløvergræs. I tilknytning til dyrkningsvejledningerne karakteriseres lavemissionssædskifterne med hensyn til kvælstofudvaskning, emission af drivhusgasser, udbytte, foderforsyning og økonomi. Sammen med resultaterne fra de aktiviteter, der gennemføres i projektet af Aarhus Universitet og Københavns Universitet, opbygges et datagrundlag, der skal gøre det muligt at få lavemissionssædskifter indført som et omkostningseffektivt virkemiddel i den målrettede kvælstofindsats.

Effekten af projektet er en mere omkostningseffektiv regulering, da projektet medvirker til en effektiv målretning af kvælstofindsatsen inden for et vandopland mod de områder, hvor kvælstofretentionen er lav. Det vurderes, at mindst en tredjedel af kvælstofudledningsreduktionen under den målrettede regulering på sigt vil ske gennem lavemissionssædskifter. Det svarer til 1.200 tons N årligt i forhold til de reduktionsmål, der var gældende for 2021.

Projektresultater:

AP2

Præsentation: Kulstoflagring ved græsdyrkning
Show til Plantekongres 2023.

Præsentation: Miljø, klima og økonomi i grovfodersystemer på kvægbedrifter
Præsentation til grovfoderseminar for rådgivere og firmafolk inden for grovfoderproduktion.

Udvaskningspotentiale i forskellige afgrødefølger forskellige afgrødefølger
Udvaskningspotentialet er bestemt  i forskellige afgrødefølger ved ved målinger af N-min (uorganisk kvælstof) i efteråret.

 

AP4

Præsentation: Muligheder og potentialer ved en forbedret retentionskortlægning
Show til Plantekongres 2023.

Præsentation: Kvælstofudvaskning i grovfodersædskifter
Præsentation til grovfoderseminar