Digital jordbundskortlægning ud fra satellit og sensordata (DIGIJORD)

Projektansvarlig: Leif Knudsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere tab af næringsstoffer og klimagasser og opnå en bedre næringsstofudnyttelse til gavn for det omgivende miljø og landmandens økonomi. Målet er at udvikle digitale kort med høj opløsning for organisk stof, tekstur, afdræningstilstand, strukturindeks for hovedparten af landbrugsarealet og demonstrere brugen til miljø og agronomiske formål. Perioder, hvor variationen i væksten i perioden 2016 til 2020, kan forventes at skyldes varierende jordbundsforhold i marken, modelleres med jord- og plantemodellen DAISY. Det gælder f.eks. perioder med tørke, hvor variationer i væksten er knyttet til jordens vandholdende evne og dermed til lerindholdet i jorden. Tilsvarende gælder det for perioder med stort nedbørsoverskud, hvor variationer i væksten kan skyldes afdræningstilstanden. For de kritiske tidsperioder beregnes udviklingen i forskellige satellitindeks, der beskriver udviklingen i afgrødevæksten. Der gennemføres en statistisk analyse af sammenhængen mellem udviklingen i satellitindeks og forskellige jordbundsparametre for arealer, hvor der findes målte jordbundsdata. Andre indeks, der måler farveforskelle på bar jord, søges anvendt til en mere detaljeret kortlægning af organisk stof. Strukturindeks forventes beskrevet ud fra variationer i fremspiringshastigheden målt med satellit. Det undersøges om anvendelse af kommercielt udbudte jordsensorer kan gøre kortlægningen mere præcis. Det forventes, at der kan beregnes kort, der med en langt højere opløsning end i dag, kan beskrive variationen i organisk stof, tekstur, afdræningstilstand og strukturindeks. De nye højopløselige digitale jordbundskort vil blive demonstreret ved at anvende dem til beregning af variationen i kvælstofudvaskning indenfor og mellem marker, variationer i jordens kulstofbindingskapacitet samt ved en forbedret kalkningsalgoritme. De digitale jordbundskort kan anvendes til at målrette indsatsen for at reducere klima-, kvælstof- og fosforbelastningen fra landbruget og samtidig forbedre udbyttet ved at differentiere dyrkningen mellem marker og indenfor marken ud fra kortene.

Projektresultater:

AP5

Dexter-indeks, jordstruktur og kulstofbindingskapacitet
Artikel om Dexter-indekset som indikator for jordstruktur og kulstofbindingskapacitet.

Gødningsseminarer 2023
Se indlæg fra dagene.

Hvor godt passer de nye teksturkort til målte værdier?
Temadag på Foulum 12-12-23

Hvor godt passer nye digitale jordbundskort fra efteråret 2023?
SEGES Innovation har i efteråret 2023 foretaget en validering af de nye digitale jordbundskort, udarbejdet af Aarhus Universitet.

Nye digitale jordbundskort
Aarhus Universitet har sammen med Københavns Universitet, DHI og SEGES Innovation udarbejdet nye jordbundskort. 

Ændret beregning af kalkbehov på vej
Med et bedre digitalt jordbundskort kan der i fremtiden bruges værdier for ler og humus på positionen i kalkberegninger. Samtidig planlægges det, at der kan vælges et højere tilstræbt Rt på positioner med lerindhold over 15 pct og et Dexter-indeks på over 10

 

AP6

Behov for kalk og strategi for kalkning
Dette er en vejledning om kalk, hvor du kan læse mere generelt om kalkning.

Behov for udtagning af jordprøver?
Kalkning og gødskning med fosfor, kalium og magnesium skal ske ud fra jordanalyser, der er foretaget indenfor de sidste 5-7. år.

Facebookopslag om digitale jordbundskort
Digitale jordbundkort optimerer præcisionsjordbrug.

Ny digital kortlægning af jordbundsforhold
Kom til temadag om ny digital kortlægning af jordbundsforhold i Danmark.

Tjek markernes kalktilstand
Artikel i magasinet MARK.

Video om potentiale i digitale kort om jordens tekstur
Vi fortæller om potentialerne digitale jordbundskort.