Opnå større grovfoderudbytter i et varmere klima

Projektansvarlig: Torben Spanggaard Frandsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at opnå en bedre økonomi og mindre miljø- og klimamæssigt aftryk i produktionen af kløvergræs, ved at udvikle nye dyrkningspraksisser, som kan udnytte potentialet i de ændrede vækstbetingelser. Dyrkning af flerårige afgrøder som kløvergræs er et effektivt klimavirkemiddel, da kløvergræs kan øge kulstofbindingen betydeligt sammenlignet med dyrkning af etårige afgrøder som korn og majs, men udbyttet og foderkvaliteten skal være høj for at produktion af kløvergræs er konkurrencedygtig overfor majsdyrkning. Projektet består af to arbejdspakker.

I arbejdspakke 1 udføres markforsøg med udvikling af dyrkningen af kløvergræs til at udnytte den længere vækstperiode til større udbytter og en bedre foderværdi. Dette gøres ved at øge antallet af slæt, som kan øge udbyttet af protein og forbedre fordøjeligheden i forskellige typeblandinger. Resultater fra arbejdspakken bruges til videreudvikling af webbaserede beslutningsstøtteværktøjer.

I arbejdspakke 2 udføres markforsøg med forskellige etableringstidspunkter i sensommeren samt stigende mængder dæksæd, for at sikre mindst muligt tab af næringsstoffer og som samtidigt kan øge udbyttet i første brugsår. Projektets resultater formidles til landmænd og rådgivere ved planteavlsfaglige arrangementer og faglige tidsskrifter. Resultaterne i projektet forventes at være til gavn både for den konventionelle og økologiske sektor. Effekten af ændret slætstrategi i kløvergræs forventes at være et merudbytte på 250 kg protein pr. ha svarende til en værdi på 1.375 kr. pr. ha på konventionelle og 1.875 kr. pr. ha på økologiske kvægbedrifter. Ved efterårsudlæg af kløvergræs forventes et øget udbytte i 1. års kløvergræsmarken svarende til 2.600 kr. pr. ha.

Projektresultater:

AP1

Betydningen af slætantal i typeblandinger
Præsentation for rådgivere og landmænd ved Plantekongres 2024 om forsøgsresultater 2023.

Facebook: satellitbestemmelse af kløverandel i græsmarker
Facebookopslag med omtale og link til kløvermodel på landmand.dk

Satellitbestemmelse af kløverandelen i græsmarker
Der er udviklet en model til bestemmelse af kløverandelen i græsmarker i efteråret 2023 som grundlag for omfordeling af kvælstof mellem marker og evt. forfrugts-virkning ved omlægning. Modellen findes på landmand.dk

AP2

Aktuelt om dyrkning af kløvergræs
Præsentation af forsøgsresultater fra 2023 ved grovfoderseminar for rådgivere og landbrugsskolelærere.

Drop-in i markforsøgene med sensommerudlæg af kløvergræs
Invitation til at besigtige konventionelle og økologiske markforsøg med sensommerudlæg af kløvergræs onsdag d. 1/5 2024.

Facebook-opslag Drop-in i markforsøgene med sensommerudlæg af kløvergræs
Opslag på facebook gruppen grovfoder med invitation til drop-in i markforsøgene med sensommerudlæg af kløvergræs onsdag d. 1/5 2024.

Monitering af frisk græs 2024
De første analyser af frisk græs viser et moderat til højt sukker-indhold. Fordøjeligheden af organisk stof er cirka 88 i bl.35, mens der er noget variation i vækst og fordøjelighed mellem marker med blanding 45 og marker der er længst fremme, nærmer sig slæt.