Klimaoptimeret håndtering af afgrøderester

Projektansvarlig: Alice Thoft Christensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere lattergasemissionen fra håndtering af afgrøderester, herunder efterafgrøder og halm. Dette gøres ved at undersøge og anvise klimaoptimerede metoder til destruktion af efterafgrøder samt behandling af afgrøderester fra hovedafgrøden. I AP1 undersøges, hvilken effekt forskellige destruktionsstrategier for efterafgrøder har på lattergasemissionen fra planterester. Her udføres markforsøg på både sand- og lerjord, med forskellige arter af efterafgrøder. For hvert forsøg testes forskellige strategier som nitrifikationshæmmere og brugen af glyphosat. Der måles lattergas i forsøgene. I AP2 arbejdes der med klimaeffekten fra håndtering af afgrøderesterne fra hovedafgrøden. Der udføres markforsøg med både vårsåede afgrøder samt vintersæd, og der måles lattergas i scenarier hvor halmen fjernes, halmen efterlades i marken, og halmen nedmuldes. I AP3 beregnes lattergasemissionen fra forsøgene, mens klimaeffekten af de forskellige håndteringsstrategier bestemmes. Undervejs formidles den viden, som genereres via markforsøgene, og det fører til en vejledning til landmændene om den mest klimaoptimerede håndtering af afgrøderester. Projektet bidrager med ny viden om lattergasemissioner ved forskellige destruktionsmetoder og anvendelser af afgrøderester. Det forventes at føre til en reduktion i lattergasudledningen på 10 pct. fra planterester. Emissionen forbundet med afgrøderester svarer til 890.000 t CO2e (ifølge den nationale opgørelse for 2021) og dermed forventes projektet at føre til en reduktion på 89.000 t CO2e pr år, hvilket forventes at være nået senest 5 år efter projektets afslutning.

Projektresultater:

AP1

Deltagelse på international konference
Notat der beskriver udbytte fra EGU24 konference