Bedre fosforudnyttelse ved positionsbestemt tilførsel og anvendelse af biochar (PiBalance)

Projektansvarlig: Camilla Lemming

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at forbedre udnyttelse af fosfor i dansk landbrug og at reducere tabet af fosfor. Dette gøres ved at udvikle værktøjer til en positionsbestemt tildeling af fosfor, der sikrer, at tilførslen på enhver position i marken svarer til afgrødens behov og reducerer risikoen for unødigt tab af fosfor til vandmiljøet. Samtidig vises at biochar dannet ved pyrolyse af husdyrgødning kan udnyttes til at udjævne fosforoverskuddet mellem Øst- og Vestdanmark. Projektets aktiviteter er opdelt i fem arbejdspakker (AP). I AP 1 udvikles og beskrives modeller til positionsbestemt fosfortildeling i marken. I AP 2 testes og udvikles nye metoder til kortlægning af fosforbehovet inden for en mark. I AP 3 undersøges tilgængeligheden af fosfor fra biochar og brugen af biochar demonstreres i praksis. I AP 4 gennemføres forsøg med positionsbestemt tilførsel af fosfor i handelsgødning og biochar med det mål at dokumentere effekten. Aktiviteterne i AP 5 skal sikre implementering og udbredelse af positionsbestemt fosfortildeling i praksis. Det sker dels gennem konceptdemonstrationer, hvor hele konceptet demonstreres for landmænd og konsulenter og dels gennem markdemonstrationer, hvor positionsbestemt fosfortildeling kan følges i marken. Der forventes en samlet reduktion i kvælstoftab på omkring 1.600 tons kvælstof pr. år og en samlet reduktion i fosforoverskud på omkring 11.500 ton fosfor pr. år. Derudover en samlet reduktion i klimagasser på omkring 4.000 ton CO2-ækvivalenter pr. år. De beskrevne effekter forventes opnået i 2030.

Projektresultater:

AP3: 

Markvandring ved forsøg med fosfor
Markforsøg i Haslev, hvor der høres om undersøgelse af fosforgødningseffekt af biokul og
positionsbestemt fosfortilførsel.

Markvandring ved forsøg med fosfor
VKST opslag om markvandring ved forsøg med positionsbestemt tildeling.

AP5:

Fosfor i frit fald
Invitation til arrangement hos VKST med konceptdemonstration af positionsbestemt tildeling af fosfor

Markvandring ved forsøg med fosfor
Invitation til markvandring ved forsøg med fosfor, herunder forsøg med positionsbestemt tildeling af fosfor 

Nu kan vi snart tildele fosfor og kalium positionsbestemt
Præsentation af Leif Knudsen til Plantekongres 2024

Tildelingskort for 10 marker
Kort for positionsbestemt fosfortildeling for 10 marker

Varieret tildeling af fosfor
Præsentation af Kristian Furdal Nielsen til fosformøde hos Vkst 08.05.24