Metoder til reduktion af Ammoniaktab og øget metanudbytte fra biogasGylle (MAG)

Projektansvarlig: Martin Nørregaard Hansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere ammoniaktabet og øge biogasudbyttet af husdyrgødning, ved at udvikle og dokumentere nye ammoniakreducerende teknologier, der øger udnyttelsen og gødningsværdien af gylle, der benyttes som biomasse til energiproduktion på biogasanlæg. Aktiviteter: Projektet er opdelt i fire sammenhængende arbejdspakker. Aktiviteterne i de fire arbejdspakker er følgende: AP1. Udvikling af biogasprocessen og systemer til efterseparering med henblik på at opnå højere biogasudbytter og højere gødningskvalitet af den afgassede gylle via lavere pH og højere viskositet. AP2. Udvikling af målesystemer og lavemissionsudbringningsteknik, der effektivt reducerer ammoniaktabet fra udbragt afgasset gylle. AP3. Formidling, demonstration og udbytteeffekter af de teknologier, der udvikles i projektet. Herunder bestemmelse og formidling af udbytteeffekter af forsuring, plasmabehandling og de separerings- og udbringningsteknologier, der udvikles i projektet. I 2024 vil der blive gennemført tre markforsøg i vintersæd med sammenligninger af udbytteeffekter ved udbringning af forskellige behandlinger af afgassede gylletyper og udbringningsteknologier. Derudover vil der blive indledt beregninger af, hvordan levering af gylle til et biogasanlæg indvirker på bedriftens næringsstofforsyning og økonomi. AP4. Udvikling af ammoniaktabsmodeller og beslutningsstøtte, således at disse kan benyttes til at beregne landmandens direkte effekt af at benytte afgasset gylle som gødning i planteproduktioenen. Der søges alene midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til medfinansiering af AP3 aktiviteter. Effekter: Projektet vil via udvikling og demonstration af nye udbringningsteknologier reducere ammoniaktabet fra udbragt biogas gylle, samt optimere sammensætningen og gødningsværdien i de afgassede gylletyper, der leveres tilbage til landbruget. Projektet vil reducere ammoniakudledningen med ca. 1.000 tons kvælstof årligt, hvilket vil reducere landbrugets miljøpåvirkning og behov for indkøb af handelsgødning.

Projektresultater:

AP4

Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
Da udbringningen af husdyrgødning kan være forhindret af den megen nedbør, kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand.dk kan du nu se alle gylletanke indenfor 10 km fra din ejendom.