Bæredygtig kontrol af ukrudt, sygdomme og lejesæd

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at opnå kontrol af ukrudt, sygdomme, skadedyr og lejesæd i sædskifter med korn, vinterraps og hestebønner, der lever op til IPM-princippernes mål om bæredygtighed, så der opnås høje stabile udbytter af god kvalitet. Det sker gennem tilvejebringelse af ny viden og formidling til landmanden.

De fremtidige udfordringer som forventes på plantebeskyttelsesområdet, f.eks. forbud og udfasning af midler, stigende resistensudvikling, modstridende effekter af forskellige reguleringer og forventninger hos forbrugerne, kræver en ny tilgang til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det er nødvendigt med et bredt kendskab til problemløsning, hvor bæredygtig kontrol af ukrudt, sygdomme, skadedyr og lejesæd involverer anvendelsen af IPM-strategier (integreret plantebeskyttelse) samt forebyggelse, monitering og varsling. Kendt viden om forebyggelse og bekæmpelse af græsukrudt, og ny viden opnået i projektet kombineres til IPM-tiltag, der forebygger opformering af græsukrudt og kan håndtere resistente bestande. IPM-tiltagene demonstreres i praksis hos landmænd med græsukrudtsproblemer. Der udføres forsøg med mekanisk bekæmpelse. Desuden afprøves strategier for vækstregulering og bekæmpelse af svampe og skadedyr i korn, hestebønner og raps, der lever op til IPM-princippernes mål om bæredygtighed, og senest udviklede teknologier, for eksempel DNA-teknikker og brug af satellitbilleder, inddrages til fastlæggelse af behandlingsbehov og dosis. Der udvikles algoritmer til at vurdere effekt af sorters konkurrenceevne overfor ukrudt, og til prædiktion af risiko for lejesæd i korn på baggrund af satellitbilleder.

Projektet sætter landmænd i stand til at planlægge og gennemføre bæredygtige IPM-dyrkningsstrategier, samt anvende beslutningsmodeller i praksis. Strategierne kan indeholde brug af plantebeskyttelsesmidler men sikrer også at forebyggelsestiltag og alternativer til brug af plantebeskyttelsesmidler.

Projektresultater:

AP 1

Atypisk år gav alligevel nye svar på bekæmpelse af græsukrudt
Artikel i fagmagasinet Mark, januar 2024

Græsukrudtspionererne
3 artikler i fagmagasinet Mark, Juni 2024

Sådan løser vi græsukrudt med IPM
Indlæg på Plantekongres 2024

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret
Timing er vigtig for succes med bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd. Du kan se forslag til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale.

AP 2

Vækstregulering i rug giver sikre merudbytter, både med graduering og fast dosis
Artikel i fagmagasinet Mark, februar 2024.

AP 3

Det viser nye forsøg med bekæmpelse af bladribbe-snudebiller i raps
Artikel i fagmagasinet Mark, januar 2024