Kompakte filtersystemer for fosfor i drænvand fra høj- og lavbundsjord – FosLav

Projektansvarlig: Majken Deichmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at videreudvikle og demonstrere fosforfilterløsninger, der fanger et stor del af den frigivne fosfor fra både vådlagte lavbundsjorde og drænede højbundsjorde. Dette gøres ved at redegøre for økonomien, incitament strukturen og den rådgivning som kræves for, at filterløsninger kan blive et attraktivt dræn- og lavbundsvirkemiddel. Projektet er delt i 4 arbejdspakker (AP), som dækker over følgende aktiviteter: AP1) design og drift af fosforfiltersystemer, AP2) undersøgelse af funktion og effektivitet af filtersystemer ved hjælp af monitering og kampagneundersøgelser AP3) kortlægning af omkostninger, planmæssige og juridiske barrierer, og AP4) formidling og demonstration af vedr. filterne. I 2024 vil der i AP1 og AP2 særligt være fokus på at indsamle og fortolke data fra de tre filtersystemer, således at det bliver muligt at vurdere effekten af den enkelte filter komponent i forhold til den samlede effekt af hele filteret. Denne viden skal herudover anvendes i forbindelse med at der i AP3 sættes fokus på hvorledes omkostningseffektiviteten af filterne bør opgøres, afhængig af hvilke støtteordningsscenarier, der opstilles for anvendelsen af fosfor-filter fremadrettet. I denne forbindelse vil der også særligt blive lagt vægt på at identificere de barriere, der måtte være for at fosfor-filterne kan implementeres under de nuværende ordninger for P-afværge foranstaltninger og drænvirkemidler. Endvidere vil AP4 fokusere på at øge kendskabet til filtersystemerne ved at afholde demonstrationsdage for relevante aktører. Effekt: Det forventes at fosforfilterne muliggør en udvidelse af det samlede vådlægningsareal af lavbundsjorde med 30.000 ha svarende til 450.000 tons CO2-ækv/år. Herudover kan en effektiv implementering af filterne medføre en kvælstof- og fosforreduktion på henholdsvis 1400 tons N/år og 50 tons P/år.

Projektresultater: