Fodertiltag med klimaeffekt

Projektansvarlig: Karoline Blaabjerg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formål: At reducere foderets klimaaftryk ved hjælp af forbedret fodereffektivitet og brug af foderblandinger med lavere klimaaftryk.

Mål:

  • At kunne anvise optimal lysin- og proteinkoncentration samt foderstyrke til drægtige søer.
  • At kunne anvise fasefoderstrategier til smågrise, som maksimerer effektivitet og reducerer klimaaftryk under hensyn til målsætning om lavt antibiotikaforbrug.
  • At kunne anvise optimalt næringsstofindhold i foderblandinger til alle dyregrupper under hensyn til effektivitet og klimaaftryk.
  • At sikre optimal udnyttelse af næringsstofferne.

Aktiviteter: Der gennemføres afprøvning af optimalt niveau af lysin, protein og foderstyrke til den drægtige so. Ligeledes gennemføres afprøvninger af fasefodringsstrategier til smågrise med fokus på klimabelastning. Der kortlægges relevante fodermidlers klimaeffekt, herunder den forventede effekt på metanproduktion fra tarm og gylle. Derudover opstilles forslag til foderblandinger, der tager højde for klimaeffekten både før og efter grisen. Potentialet for danskdyrkede afgrøder afdækkes under hensyntagen til klimaeffekten og markdriften. Der afprøves kommercielle blandinger med fokus på klimaaftryk og produktivitet og der foretages kontrolrunde på færdigfoder eller mineralske foderblandinger for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne.

Effekter: Projektet forventes at kunne anvise muligheder til reduktion af klimaaftryk i størrelsesordenen 100- 150.000 ton CO2e pr. år gennem forbedret foderudnyttelse samt reduceret klimaaftryk fra foderet. Ligeledes forventes projektet at bidrage til et lavt antibiotikaforbrug hos smågrisene samtidig med en høj produktivitet.

På længere sigt forventes projektet at kunne bidrage til en helhedsorienteret vejledning i sammensætning af foder til grise med lavt klimaaftryk som i højere grad inddrager danskproducerede råvarer og klimaoptimeret dyrkningspraksis.

Projektresultater:

AP1:

Effekt af fordøjeligt lysin og protein til drægtige søer
Tildeling af fordøjeligt lysin i drægtighedsfoder i intervallet 3,2 til 6,1 g pr. FEso påvirkede ikke totalfødte grise pr. kuld, gennemsnitlig fødselsvægt eller soens reetablering af rygspæk. Lave lysinniveauer i foderet til anden- og tredjekuldssøer var en effektiv metode til at reducere egentilvæksten. Meddelelse nr. 1295.

Effekt af fordøjeligt lysin og protein til drægtige søer
Video på SEGES.TV

Effekter af drægtighedsfoderets indhold af lysin og protein på pattegrises fødselsvægt samt søernes vægtudvikling
Indlæg for Ekspertgruppe Repromanagement

Fodring af avlsdyr
Foredrag afholdt for ERFA-gruppe fra DanBred avls- og opformeringsbesætninger

Har dine polte og søer brug for en fedekur, så læs her
Hvis du har for mange polte med rygspæktykkelse under 13-15 millimeter ved løbning, er der grund til at revurdere din fodringsstrategi. Magasinet Gris, specialudgave Foder.

Griseriet podcasts: 'Spis min gris, i morgen skal du fare' og 'Uden mad og drikke duer polten ikke'

Hvor meget protein og lysin har den drægtige so brug for?
Foredrag afholdt ved Fodringsseminar 2023

Lysin og protein påvirker ikke fødselsvægten
Læs om, hvordan pattegrises fødselsvægt og soens tilvækst og reetablering af huld påvirkes af foderets indhold af lysin og protein. Magasinet Gris, november 2023.

Main focus should be feeding levels and fiber supply when optimizing gestating and pre-farrowing feeding strategies for hyper prolific sows
Review-artikel vedr. fodring af drægtige søer med henblik på fødselsvægt, faringspræstation og råmælkeproduktion. Udgivet i Animal - science proceedings i forbindelse med Think Piglet konferencen

Optimeret fodring af den drægtige so fra løbning til faring
Foredrag afholdt ved DVHS

Organiske mikromineraler til søer og andet relevant nyt om sofodring
Foredrag afholdt ved møde for DanBred avls- og opformeringsbesætninger

Pre-farrowing feeding strategies for hyper-prolific sows
Key note speak, Think Piglet

Toptunet fodring af den drægtige so
Foredrag, Grisekongres

AP2:

Status på faglige aktiviteter
Omtale af aktiviteter ved Firmamøde om udfasning af zink

Status på faglige aktiviteter
Omtale af aktiviteter ved møde i Innovationsrådet

To-, tre- eller fire-fasefodring af smågrise
Magasinet Gris, specialudgave Foder.

AP3:

Climate agenda(s) and pig feed
Foredrag ved Better Insects Solutions

Fodermidler og -blandingers bidrag til metan fra slagtegrise og søer
Foderets indhold af fermenterbare fibre er korreleret til enterisk metanproduktion, mens indholdet af ufordøjeligt organisk stof er basis for beregning af metanproduktion fra stalde og lagre. Den enteriske metanproduktion udgør i gennemsnit henholdsvis kun ca. 4 % og ca. 8 % af foderblandingernes klimaaftryk for slagtegrise- og sofoder. Den enteriske metanproduktion beregnet ud fra foderets indhold af fermenterbare fibre udgør henholdsvis ca. 0,3 % og 0,6-0,7 % af foderets indhold af bruttoenergi for gennemsnitligt slagtegrise- og sofoder. Notat nr. 2337.

Jernbehov til grise op til 30 kg
Normen for jern til smågrise er 150 mg/FEsv i Danmark. Dette litteraturstudie viser ikke entydigt en indikation på, at normsætningen bør ændres. Almindelig praksis i Danmark er at tildele pattegrise 200 mg jern et af de første levedøgn. Denne praksis bør fortsættes, og der skal være opmærksomhed på, at de største grise i kuldet ikke bliver anæmiske. Notat nr. 2330.

Justering af normer for jod til grise og søer
Normerne for jod hæves fra 0,2 mg pr. FEsv til alle dyregrupper til nu 0,3 mg jod pr. FEsv for smågrise og slagtegrise og til 0,5 mg pr. FEso til drægtige og 1,0 mg pr. FEso til diegivende søer. Notat nr. 2312.

Klimaoptimeret foder
Foredrag anvendt til undervisningsformål på 2. hovedforløb, Bygholm Landbrugsskole 

Normer for jod hæves for alle grise
Normerne for jod øges fra 0,2 milligram per foderenhed for alle grise til 0,3 milligram per FEsv til grise i vækst, 0,5 milligram per FEso til drægtige søer og 1,0 milligram per
FEso til diegivende søer. Magasinet Gris, specialudgave Foder.

Protein og aminosyrer til smågrise - glem ikke protein!
Foredrag for Temagruppe Ernæring

Realistiske fodervirkemidler for påvirkning af klima
Foredrag ved Fodringsseminar 2023

Slutfoderstyrke - effekt på tilvækst, foderforbrug og kødprocent
Foredrag, Ekspertgruppe Vækst

AP4:

Betydning af foderet for fødevarernes klimaaftryk
Fordrag, Grisekongres

Færdigfoder til små- og slagtegrise: Holder nogenlunde, hvad de lover
Nyhed, svineproduktion.dk

Klimafoder til smågrise
Magasinet Gris, august 2023

Kontrol af færdigfoder 2023
Kontrol af 112 færdigfoderblandinger til små- og slagtegrise fordelt på syv foderstoffirmaer viste, at det garanterede indhold af FEsv generelt bliver overholdt, men at der er enkelte prøver, hvor indholdet af FEsv er markant lavere end deklareret. Der blev fundet forskel mellem den nuværende og tidligere officielle kontrolmetode. Indhold af øvrige næringsstoffer overholdt de forventede værdier. Fytasetilsætning gav problemer for enkelte foderstoffirmaer, idet en del prøver havde et betydeligt underindhold af fytase sammenlignet med den deklarerede mængde. Meddelelse nr. 1287.

Kontrol af færdigfoderblandinger
Overordnet overholdt alle firmaer garanti for FEsv og øvrige næringsstoffer i samlet 112 undersøgte prøver. Underindhold af fytase blev fundet i en del prøver. Magasinet Gris, november 2023.