Fodertiltag med klimaeffekt

Projektansvarlig: Karoline Blaabjerg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:
Formål: At reducere foderets klimaaftryk ved hjælp af forbedret fodereffektivitet og brug af foderblandinger med lavere klimaaftryk.

Mål:

  • At kunne anvise optimal lysin- og proteinkoncentration samt foderstyrke til drægtige søer.
  • At kunne anvise fasefoderstrategier til smågrise, som maksimerer effektivitet og reducerer klimaaftryk under hensyn til målsætning om lavt antibiotikaforbrug.
  • At kunne anvise optimalt næringsstofindhold i foderblandinger til alle dyregrupper under hensyn til effektivitet og klimaaftryk.
  • At sikre optimal udnyttelse af næringsstofferne.

Aktiviteter: Der gennemføres afprøvning af optimalt niveau af lysin, protein og foderstyrke til den drægtige so. Ligeledes gennemføres afprøvninger af fasefodringsstrategier til smågrise med fokus på klimabelastning. Der kortlægges relevante fodermidlers klimaeffekt, herunder den forventede effekt på metanproduktion fra tarm og gylle. Derudover opstilles forslag til foderblandinger, der tager højde for klimaeffekten både før og efter grisen. Potentialet for danskdyrkede afgrøder afdækkes under hensyntagen til klimaeffekten og markdriften. Der afprøves kommercielle blandinger med fokus på klimaaftryk og produktivitet og der foretages kontrolrunde på færdigfoder eller mineralske foderblandinger for at sikre optimal udnyttelse af ressourcerne.

Effekter: Projektet forventes at kunne anvise muligheder til reduktion af klimaaftryk i størrelsesordenen 100- 150.000 ton CO2e pr. år gennem forbedret foderudnyttelse samt reduceret klimaaftryk fra foderet. Ligeledes forventes projektet at bidrage til et lavt antibiotikaforbrug hos smågrisene samtidig med en høj produktivitet.

På længere sigt forventes projektet at kunne bidrage til en helhedsorienteret vejledning i sammensætning af foder til grise med lavt klimaaftryk som i højere grad inddrager danskproducerede råvarer og klimaoptimeret dyrkningspraksis.

Projektresultater:

AP1: Har dine polte og søer brug for en fedekur, så læs her
Hvis du har for mange polte med rygspæktykkelse under 13-15 millimeter ved løbning, er der grund til at revurdere din fodringsstrategi. Magasinet Gris, specialudgave Foder.

AP2: Status på faglige aktiviteter
Omtale af aktiviteter ved møde i Innovationsrådet

AP2: To-, tre- eller fire-fasefodring af smågrise
Magasinet Gris, specialudgave Foder.

AP3: Klimaoptimeret foder
Foredrag anvendt til undervisningsformål på 2. hovedforløb, Bygholm Landbrugsskole

AP3: Normer for jod hæves for alle grise
Normerne for jod øges fra 0,2 milligram per foderenhed for alle grise til 0,3 milligram per FEsv til grise i vækst, 0,5 milligram per FEso til drægtige søer og 1,0 milligram per
FEso til diegivende søer. Magasinet Gris, specialudgave Foder.