Teknologier til reduktion af metan fra lager

Projektansvarlig: Malene Myllerup

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Målene er at udvikle og funktionsteste en teknologisk løsning, hvor gyllen forsures under overførsel til eller i lagertanken. Desuden er målet at teste en køleteknologis effekt på metan i gyllelageret samt et biofilters evne til at reducere metan i en lille luftstrøm fra en teltoverdækket gylletank.

Der gennemføres tre aktiviteter i projektet:

  1. Udvikling og funktionstest af løsninger til, at gylle forsures enten på vej til lageret eller i gylletanken, således at metandannelsen reduceres i gyllebeholderen på en omkostningseffektiv, bæredygtig og arbejdssikker måde. Det undersøges desuden, hvilken syre, der vil være bedst egnet og til en omkostningseffektiv pris.
  2. En udvalgt køleteknologi opsættes i en fortank/gyllebeholder i samarbejde med et firma, således at energiforbrug og metanreduktionen kan måles og dokumenteres over en lagerperiode. Der sammenlignes med en fortank/gyllebeholder uden teknologien.
  3. Efter indledende undersøgelser af et bedst egnet biofilter, vil det blive etableret ved en teltoverdækket gyllebeholder, hvor en ventilator sørger for, at en lille luftstrøm ledes ind i biofilteret.

Det undersøges, hvor længe der går inden den mikrobielle aktivitet er på et ønsket niveau, hvor metan reduceres. Biofilteret vil blive testet i seks måleperioder hen over et år. Det forventes, at forsuring af gyllen i lageret og køling af gyllen i lageret har en metanreducerende effekt på ca. 70 pct. Rensning af luftstrømmen på en teltoverdækket lagertank med et biofilter forventes at kunne reducere metan med 40-45 pct. Ca. 45 pct. af grisebedrifterne i 2030 vil opbevare deres rågylle på bedriften.

Ved implementering af de tre teknologier forventes en reducering i klimaaftrykket på ca. 600.000 kg CO2e.

Projektresultater: