Kundespecifikt og skræddersyet GræsProtein-Anlæg (Tailor-Grass)

Projektansvarlig: Kira Kalsen Nissen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at reducere klimabelastningen i dansk griseproduktion ved brug af grøntprotein med økologisk griseproduktion som frontløber for udviklingen. Målet er demonstration af produktion af klimaeffektivt proteinfoder til grise på Danmarks første gårdbaserede bioraffineringsanlæg.

Produktion og anvendelse af grøntprotein formidles til erhvervets udøvere. I projektet demonstreres kommerciel produktion af grøntprotein, og erfaringerne formidles til landmænd, der enten vil bruge proteinet i foderet, vil producere afgrøder til fremstillingen, eller som vil etablere grøntproteinanlæg.Projektet har modtaget tilskud fra GUDP og gennemføres i samarbejde med Ausumgaard og Vestjyllands Andel.

Projektet er opdelt i fire arbejdspakker: 1) Projektering og etablering af græsproteinanlæg på Ausumgaard. 2) Demo-kørsel på anlægget med opsamling af produktionsdata. 3) Procesoptimering af høst, transport, raffinering og tørring. 4) Demonstration og formidling til erhvervets aktører.

Denne ansøgning vedrører medfinansiering af SEGES Innovation’s aktiviteter med fokus på formidling til erhvervet. Der registreres produktionsudbytter ved proteinfremstillingen, som vil danne grundlag for udarbejdelse af en række faktaark, der beskriver de produktionsmæssige muligheder ved grøntproteinfremstilling, samt miljø- og klimagevinsterne for landmanden, der anvender det i foderet eller dyrker græs til proteinfremstilling. I løbet af græssæsonen vil der blive gennemført en offentlig demodag, hvor interesserede kan se anlægget, høre oplæg og få afklaret spørgsmål om mulighederne ved proteinfremstillingen. Der formidles i medier og på møder.

Inden for en 10-årig periode forventes en omlægning af 45.000 ha til græs, der forventes at give en samlet klimaeffekt på 250.000 – 300.000 tons CO2-e/år. Fodring med grøntprotein forventes at styrke griseproduktionens bæredygtighedsprofil med mulighed for en merpris. Hvis der opnås en merpris på 96 kr./økologisk slagtegris, vil det give en økonomisk effekt på 28,7 mio.kr/år (299.000 grise).

Projektresultater:

AP2
Bælgplanter giver større proteinudbytte end græs til bioraffinering
Artikel "månedens forsøg" om forskel i ekstraherbart protein i forskellige græsmarksplanter og gennem sæsonen".

Dyrkningsvejledning for kløvergræs til bioraffinering
Opdateret dyrkningsvejledning til økologisk dyrkning af kløvergræs til bioraffinering

Tillæg til rapport om græsprotein - resultater fra slagtegrise på græsprotein
Tillæg til rapport lavet i 2022 om erfaringer med brug at græsprotein til søer og grise. Tillægget fokuserer på erfaringerne med slagtegrise og inkluderer data fra e-kontrollen

Variation i proteinindhold - udbytte mellem arter og slæt til bioraffinering
Faktaark om forskellen i ekstraherbart protein i forskellige græsmarksplanter og gennem sæsonen

 

AP4

Ausumgaard græsprotein-anlæg
Fataark der beskriver kernekomponenterne i anlægget på Ausumgaard og opsummerer erfaringer og forventninger ift. udbytte med udgangspunkt i resultaterne fra indkøringsfasen.

Grønprotein og griseproduktion - erfaringer fra praksis med små- og slagtegrise
Faktaark der beskriver erfaringerne med at fodre små- og slagtegrise med grønprotein på økologiske bedrifter

Oplæg på temadagen
På temadagen blev der holdt oplæg i regi af en videnscafé omkring erfaringerne med drift af anlægget samt fodring med proteinet til grise

Temadag om græsprotein
Kom til temadagen og hør bl.a. om foderkvalitet af græsproteinet, udfordringer med høstlogistikken og bæredygtighedsberegninger på græsprotein.

Video med invitation til åbent hus
Video på Facebook med invitation til åbent hus på Ausumgaard d. 4/10-23

Video om erfaringerne med græsprotein på Ausumgaard
Video om erfaringer med udvikling af græsprotein på Ausumgaard og perspektiverne ved at bruge græsprotein til foder og fødevarer