Kundespecifikt og skræddersyet GræsProtein-Anlæg (Tailor-Grass)

Projektansvarlig: Kira Kalsen Nissen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at reducere klimabelastningen i dansk griseproduktion ved brug af grøntprotein med økologisk griseproduktion som frontløber for udviklingen. Målet er demonstration af produktion af klimaeffektivt proteinfoder til grise på Danmarks første gårdbaserede bioraffineringsanlæg.

Produktion og anvendelse af grøntprotein formidles til erhvervets udøvere. I projektet demonstreres kommerciel produktion af grøntprotein, og erfaringerne formidles til landmænd, der enten vil bruge proteinet i foderet, vil producere afgrøder til fremstillingen, eller som vil etablere grøntproteinanlæg.Projektet har modtaget tilskud fra GUDP og gennemføres i samarbejde med Ausumgaard og Vestjyllands Andel.

Projektet er opdelt i fire arbejdspakker: 1) Projektering og etablering af græsproteinanlæg på Ausumgaard. 2) Demo-kørsel på anlægget med opsamling af produktionsdata. 3) Procesoptimering af høst, transport, raffinering og tørring. 4) Demonstration og formidling til erhvervets aktører.

Denne ansøgning vedrører medfinansiering af SEGES Innovation’s aktiviteter med fokus på formidling til erhvervet. Der registreres produktionsudbytter ved proteinfremstillingen, som vil danne grundlag for udarbejdelse af en række faktaark, der beskriver de produktionsmæssige muligheder ved grøntproteinfremstilling, samt miljø- og klimagevinsterne for landmanden, der anvender det i foderet eller dyrker græs til proteinfremstilling. I løbet af græssæsonen vil der blive gennemført en offentlig demodag, hvor interesserede kan se anlægget, høre oplæg og få afklaret spørgsmål om mulighederne ved proteinfremstillingen. Der formidles i medier og på møder.

Inden for en 10-årig periode forventes en omlægning af 45.000 ha til græs, der forventes at give en samlet klimaeffekt på 250.000 – 300.000 tons CO2-e/år. Fodring med grøntprotein forventes at styrke griseproduktionens bæredygtighedsprofil med mulighed for en merpris. Hvis der opnås en merpris på 96 kr./økologisk slagtegris, vil det give en økonomisk effekt på 28,7 mio.kr/år (299.000 grise).

Projektresultater: