Optimering af næringsstoffer

Projektansvarlig: Karoline Blaabjerg

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: At øge produktiviteten herunder foderudnyttelsen og dermed optimere produktionsøkonomien ved produktion af grise med nutidig genetik under hensyntagen til sundhed, miljø og klima. I 2024 indeholder projektet to fortsættende arbejdspakker (AP1 og AP2). I disse arbejdspakker ligger aktiviteter, som skal sikre fortsat arbejde mod optimal fodring og næringsstofudnyttelse. AP1: Ud fra danske/internationale forsøg tilpasses næringsstofnormerne i samarbejde med foderstofbranchen, universiteterne og foderrådgivere. Der udarbejdes en rapport om reduceret proteinforbrug pr. kg tilvækst for slagtegrise for at efterkomme den frivillige ammoniakaftale. AP2: Ajourføring af Fodermiddeltabellen ved næringsstofanalyse af fodermidler samt indhentning af aktuelle klimaaftryksværdier således, at foderstofbranchen og foderrådgivere optimerer foderrecepter baseret på aktuelle tal. Desuden indsamling af korn- og bælgplanteprøver til analyse af næringsstofindhold samt kvalitetssikring ved sammenligning af udvalgte laboratoriers analyseresultater foretaget på foderprøver. Effekter: Tilpasning af næringsstofnormerne iht. grisenes genetiske udvikling sikrer konstant forbedret produktivitet, herunder foderudnyttelse, lavere miljø- og klimaaftryk samt højnet sundhed, som vil øge indtjeningen med 1-2 kr. pr. smågris og 1-4 kr. pr. slagtegris samt reducere foderprisen med 2-4 kr. pr. 100 FEso.

Projektresultater:

AP1:

Normer for næringsstoffer
I udgave 35 er tilføjet en række for grise med ekstra god foderudnyttelse i normer til unggrise og slagtegrise. Der er desuden justeret i normer for polte, hvor der nu kun anbefales fasefodring for at sikre det bedste kompromis til at øge rygspæktykkelsen uden adfærdsmæssige unoder. Minimum for fordøjeligt protein er sænket i normsæt til drægtige søer og løbeafdeling, og der er desuden justeret lidt på anbefalede tidsperioder for anvendelse af blandinger (normsæt) til søer. ”Quantum Blue” fytase er justeret fra 400 til 325 FTU som 100 % dosis.

Nye normer for aminosyrer og protein til polte
Foredrag afholdt ved Fodringsseminar 2024

Status på frivillig ammoniakaftale og N og P i gødning
Foredrag afholdt ved Fodringsseminar 2024

Tryptofan:lysinbehov til smågrise
Meddelelse nr. 1298: Foderoptagelse, daglig tilvækst og produktionsværdi (uden betaling for det ekstra tryptofan) steg lineært - men meget beskedent - fra ca. 16 til 24 % fordøjeligt tryptofan:lysin, mens foderudnyttelse og dækningsbidrag var upåvirket. Forøgelse af lysin- og det generelle aminosyreniveau og dermed proteinniveau har en betydelig større positiv effekt på produktionsresultaterne end en tilsvarende procentvis forøgelse af tryptofan i forhold til lysin.

AP2:

Klimafoderdatabase.dk
Foredrag afholdt ved Faglig Nytårskur 2024

Toksiner - hvad er det?
Notits bragt i Magasinet Gris, marts 2024