Virushåndtering

Projektansvarlig: Elisabeth Okholm Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at understøtte den nationale strategi for reduktion af PRRS hos grise, der skal øge andelen af besætninger, der er fri for PRRS-virus. Målet for 2024 er, at 60 % slagtegrisene er PRRS-antistofnegative. Ved udgangen af 2025 er det målet, at 85 % af sobesætningerne er deklarerede PRRS-antistofnegative. Desuden skal projektet belyse sundhed og økonomi ved smitte med Influenza A virus i grise for at bibringe griseproducenterne konkrete vejledninger for håndtering af virusinfektionerne med mindst muligt produktionstab. Frihed for PRRS-sygdom vil øge grisenes sundhed og produktivitet samt reducere forbruget af antibiotika. Projektet vil generere og udbrede viden om overvågning af besætninger for forekomst af PRRS-virus. I forbindelse med del-saneringer skal forekomsten af PRRS-virus overvåges løbende med materialer, som landmanden kan udtage selv (fx spytprøver). Projektet vil kvantificere betydningen af hver prøveudtagning, og derudover bidrage med viden om smittespredning indenfor besætningen, og hvilke tiltag, landmanden vil få effekt af at implementere. Projektet vil identificere og kvantificere risikofaktorer med betydning for smitte med PRRS, såsom handel med grise, luft, gylle, afhentning af døde grise, foderbiler og besøgende. Resultater fra disse undersøgelser vil øge viden om årsager til PRRS smittespredning og dermed mulige forebyggende tiltag, hvilket vil øge sandsynligheden for, at målet med PRRS-reduktionsplanen nås indenfor den forventede tidsramme, så dansk griseproduktion som helhed kan opnå de positive effekter (økonomisk og sundhedsmæssigt), som en lavere forekomst af PRRS-smittede besætninger vil medføre. Med kendskab til den konkrete effekt på pattegrise og smågrises tilvækst med og uden influenzasmitte vil costbenefit beregning på influenzavaccination blive mulig, så der fremover kun anvendes vaccination mod influenza i de besætninger, hvor effekten modsvarer investeringen, hvilket forventes at reducere vaccineforbruget med 20-50 %.

Projektresultater:

AP2:

Anbefalinger for håndtering af prøvematerialer til undersøgelse for PRRS-virus ved PCR
Notat nr. 2405: I de senere år er danske dyrlæger begyndt at anvende prøvematerialer som spyt (OF/oral fluid), væske fra afklippede haler og testikler (PF/processing fluid) og senest tungespidser fra døde grise (TTF/tongue tip fluid) til undersøgelse for PRRS-virus (PRRSV) ved PCR-test. SEGES Innovation, Københavns Universitet (KU), Veterinært Laboratorium Kjellerup og Statens Serum Institut (SSI) har udarbejdet disse anbefalinger for, hvorledes denne type prøvematerialer bør udtages, håndteres, opbevares og transporteres til laboratorierne. Anbefalingerne er i dette notat opdateret med TTF prøver. Notatet afløser Notat nr. 2217.

Forekomsten af PRRS i Danmark ved årsskiftet 2023/2024
Notat nr. 2403: Den nationale reduktionsstrategi for Porcin Reproduktions- og Respirations Syndrom (PRRS) fra 2022 fastsætter et krav om PRRS-sundhedsstatus i danske grisebesætninger med mere end 10 søer eller 100 grise totalt. På grund af risiko for lokal smitte med PRRS blandt andet via luften, er det nødvendigt med lokale initiativer for at reducere udbredelsen af PRRS.

Vejledning til udtagning, opbevaring og forsendelse af tungeprøver/TTF til PCR for PRRS

AP3:

Kom med dine PRRS-erfaringer
Notits, Magasinet Gris, februar 2024

AP4:

Podcast: PRRS-smittevejene mellem besætningerne
Nyhed, svineproduktion.dk

Vaskerobotten skal også overholde besøgsreglerne
Artikel, Magasinet Gris, februar 2024

AP7:

Nyt fra SEGES om PRRS
Foredrag ved PRRS vintermøde, Bornholm