Teknologier til reduktion/fjernelse af metan og lugt

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere metanudledning fra gyllelagre og undersøge betonkvaliteten i gyllebeholdere. Det er vigtigt, fordi metanudledningen fra gyllelagre udgør cirka halvdelen af metanudledningen fra grisegylle og denne andel vil øges med indførelsen af hyppig gylleudslusning. Der er behov for at undersøge betonkvaliteten i teltoverdækkede beholdere, da luften under overdækningen både er fugtig og med højt indhold af bl.a. ammoniak og svovlbrinte. Efter det er blevet et lovkrav med hyppig udslusning fra eksisterende slagtegrisestalde og alle nye grisestalde, vil mere end halvdelen af metanemissionen fra griseproduktionen stamme fra oplagring af gyllen i gyllebeholdere. Det er vigtigt, at der bliver udviklet robuste teknologier til at reducere denne metanudledning, hvis griseproducenterne skal leve op til kravet til klimagasreduktion i 2030, når gyllen ikke leveres til biogas, hvilket forventes at være ca. halvdelen af grisegyllen i 2030. I dette projekt undersøges teknologien ved køling af gylle i lagertanken. Desuden undersøges betonkvaliteten i teltoverdækkede gyllebeholdere, da teltoverdækning vinder stor udbredelse. Hvis resultaterne ved køling af gyllen har den forventede effekt på metanemissionen, så er der grundlag for, at griseproducenten kan vælge denne løsning til at reducere metan fra lageret, hvis ikke der er mulighed for at levere gyllen til biogas.

Projektresultater:

AP1:

Køling af gylle i lagertanken
Notits, Magasinet Gris, februar 2024