Emissionstal for nye systemer med dyrevelfærd

Projektansvarlig: Michael Holm

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at bidrage med emissionstal til nye systemer med større tilgængeligt areal pr. dyr, så disse reguleres efter retvisende værdier. Projektet planlægges gennemført i to arbejdspakker: 1. Det nuværende reguleringssystem for ammoniak og lugt baseres på antagelsen om en lineær sammenhæng mellem emission og areal. Denne sammenhæng er dog ikke afprøvet eller verificeret i særlig grad og nøjagtigheden kan derfor betvivles. I arbejdspakke 1 bestemmes emissionen af ammoniak, lugt og metan fra stalde med løsgående søer. Dette skal bidrage til, at datamængden kan nå et niveau, som kan anerkendes af de relevante myndigheder og hvorpå nye emissionstal kan baseres. 2. For lugt baseres de nugældende emissionstal på værdier opnået med en forældet målemetode, hvilket betyder, at nye emissionstal ikke kan indhentes eller dokumenteres. Derudover reguleres i øjeblikket efter ikke-verificerede beregningsmodeller (FMK og OML), som baseres på en antagelse om, at lugt er en ikke-reaktiv gas. I arbejdspakke 2 undersøges udbredelsen af lugtstoffer omkring grisestalde med kemiske målinger i samarbejde med Århus Universitet, som ansøger finansiering sideløbende. Samarbejdet skal sikre en kvalitet, som kan komme i reel betragtning hos Miljøstyrelsen og DCE, som i øjeblikket er ansvarlige for de nugældende reguleringsmetoder. Hvis projektets hypoteser kan påvises, kan den miljømæssige konsekvens for overgang til større areal antageligt nedjusteres og give en mindre investeringsbyde til emissionsreducerende teknologi. Desuden kan lugtreducerende teknologier dimensioneres bedre i forhold til de lugtstoffer, som kan være generende på afstand af stalden og en verifikation af beregningsmodellerne kan bidrage til at fjerne dobbeltreguleringen på lugt. Dette vil kunne lette kravene til geneafstande på enten kortere eller længere afstande (FMK/OML).

Projektresultater: