Græsukrudtsbekæmpelse i frø

Projektansvarlig: Kristian Juranich

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med dette projekt er at finde løsninger på bekæmpelse af græsukrudt og modvirke resistensopbygning mod græsukrudtsmidler, for at fremtidssikre dansk frøavl. Målet er at give danske frøavlere konkrete, effektive og alternative løsningsmodeller til produktion af rent frø, som kan implementeres i dyrkningen.

Der er få godkendte græsukrudtsmidler til brug i frøafgrøderne, og ingen nye kommer til. For frøbranchen er disse en vigtig forudsætning for, at der kan produceres rent frø. Ensidig brug af græsukrudtsmidler skaber resistens, og der er brug for metoder, hvor en mere intelligent anvendelse af dem der er til rådighed, kombineres med andre virkemidler.

I dette projekt, vil der blive udført forsøg med bekæmpelse af græsukrudt, baseret på kombinationer af godkendte græsukrudtsmidler. Der vil blive udført forsøg i engrapgræs, rødsvingel, strandsvingel og alm. rajgræs. Der vil blive videreført rækkesprøjtningsforsøg i engrapgræs og strandsvingel, som blev startet i 2020. Dette forsøg har vist gode resultater og store muligheder for græsukrudtsbekæmpelse, ved at bekæmpe græsukrudt imellem rækkerne. I projektet indgår også fokus på etableringssikkerhed for at sikre bedst mulig afgrødekonkurrence, idet stor nøjagtighed og god etablering ved såning af frø, er vigtigt for at øge frøets konkurrence overfor græsukrudt. Der vil blive udført On-Farm forsøg, hvor nøjagtigheden af forskellige maskinfabrikanters frøudstyr sammenlignes.

Dette projekt skal vise, at der kan opnås gode effekter ved at kombinere forskellige virkemidler. Dels ved at anvende græsukrudtsmidler alene, dels ved at lade frøafgrøden selv konkurrere med græsukrudtet, og udelukkende behandle græsukrudt uden for sårækken. Projektet skal også vise, hvor stor effekten i konkurrencen over for græsukrudt er, ved optimal nøjagtighed ved såning, samt dedikering af gødning direkte til græsudlægget.

Effekten af dette projekt, skal være at give de danske frøavlere de bedste muligheder for at bekæmpe græsukrudt. At kunne producere rent dansk kvalitetsfrø, er et krav for at kunne fastholde den på verdensplan førende danske eksport af kvalitetsfrø. Der skal frembringes løsninger som sikrer produktionsgrundlaget for netop denne eksport, i en tid hvor frøavlen er udfordret på udfasning af græsukrudtsmidler.

Projektresultater:

AP1

Græsukrudtsbekæmpelse i engrapgræs
Græsukrudtsstrategi i engrapgræs uden  brug af Reglone

Kan græsukrudt bekæmpes uden Reglone
Artikel i 'Frøavleren' fra ukrudtsforsøg i engrapgræs omkring græsukrudtsbekæmpelse uden brug af Reglone.

Tjek frømarken for græsukrudt
'Landbrugsavisen' omkring vigtigheden i at kende sit græsukrudt i frømarken før høst.

AP2

Podcast: Den gode etablering
Vi snakker om etablering af frø, maskiner, forsøg og meget mere

Video: Rækkesprøjtning i forsøg på Falster
På Falster tester SEGES Innovation rækkesprøjtning i rødsvingel.Vi kører med en maskine, som sprøjter mellem rækkerne, og denne form for præcisionsjordbrug giver os nye muligheder i forhold til hvilke midler, vi kan anvende.

AP3

Bekæmpelse af græsukrudt i frøgræs
'Landbrugsavisen' om at være parat til græsukrudtsbekæmpelse i det tidlige forår. 

Video: God etablering er vigtig i frøavl
Vil du høste gode udbytter i frøavlen, så skal etableringen være god. Det forklarer landskonsulent i frøavl ved SEGES Innovation, Kristian Juranich her fra forsøgsmarken på Møn, hvor vi har engrapgræs med ærter som dæksæd

AP4

Etableringsforsøg i frøavl
Optimal etablering af frø er et af de vigtigste parametre for et godt udbytte. SEGES Innovation og samarbejdspartnere tester de kommende år etablering, hvor vi har anvendt tre populære såmaskiner. 

Frøgræsudlæg snart godt i jorden
'Landbrugsavisen' om etablering af udlæg, samt beskrivelse af etableringsforsøg. 

Hvor præcise er såmaskiner til frøgræs
'Frøavleren' fra etableringsforsøg på Lolland.

Stor forskel på såmaskiner i test
Mark, Råd & Viden artikel om nøjagtighed i såning af frøgræs.

Test af såmaskiner til etablering af frø
Etableringsforsøg i rødsvingel til test af nøjagtigheden i anvendt praksis

AP5

Det bedste udlæg
Indlæg på VKST temadag omkring etablering og rækkesprøjtning.

Ikke selektiv ukrudtsbekæmpelse i græsfrø - mere teknik mindre input
Indlæg på Plantekongres 2023

Issues in terms of clean seed production
Indlæg ved European Seed Growers Group omkring udfordringerne med græsukrudt og produktion af rent frø.

Placering af gødning ved såning af engrapgræs
Etableringsforsøg i engrapgræs med flydende gødning placeret i smalt bånd direkte oven på udlægget

Udfordringer i frøavlen
Indlæg på Patriotisk Selskabs Plantekonference omkring udfordringerne med græsukrudt i frøavlen.

Video: Vi tester lav dosering af Kerb i strandsvingel
Vi ser på, hviken effekt tidlige behandlinger med lav dosis af kerb har

Workshop om etablering af frø
Workshop med maskinimportør Brøns Maskiner vedrørende optimal etablering af frø og ønsker hertil.