Gødskning af kartofler til stivelsesproduktion

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at forbedre økonomien ved produktion af stivelseskartofler ved at optimere anvendelsen af en kombination af handelsgødning og organiske gødninger i tilknytning til præcisionsjordbrug. Målet er at kvantificere nytte- og skadevirkning samt optimum af forskellige makro- og mikronæringsstoffer i handelsgødning og organiske gødninger både mellem marker og indenfor mark. Både over- og underforsyning med kalium giver udbyttetab ved produktion af stivelseskartofler. Aktiviteterne i AP 1 omfatter to forsøg med kaliumoptimum for både at kunne justere normerne og graduere tildelingen af kalium. Svovltilførslen til kartofler er kraftigt reduceret som følge af, at røggassen fra kraftværkerne effektivt renses og den udbredte anvendelse af protamylasse, som indeholder en ubetydelig svovlmængde. I AP 2 undersøges derfor behovet for ekstra tilførsel af svovl. Nogle typer af afgasset gylle (biogasgylle), men også almindelig svine- og kvæggylle, kan indeholde store mængder klor. I AP 3 undersøges derfor skadevirkning af klor på udbyttet af stivelse. Tilførsel af kvælstof har stor betydning for udbyttet og økonomien ved stivelsesproduktion, men har også stor betydning for både udvaskning af kvælstof til vandmiljøet og emissionen af klimagasser. I AP 4 indgår en undersøgelse af muligheden for at se på variationen (NDVI) i marken året forinden. Bladgødskning anvendes nu i stigende omfang på grund af muligheden for en hurtig og billig bladanalyse og en plausibel sammenhæng mellem næringsstofmangel og nettoøkonomisk gevinst ved bladgødskning. I AP 5 afprøves syv forskellige produkter indeholdende mikronæringsstoffer som bladgødskning for at teste om dette har en nettoøkonomisk gevinst. Anvendelsen af biogasgylle stiger i takt med anlæggelsen af flere biogasanlæg samt stigende priser på handelsgødning. I AP 6 testes hvor stor en andel af den totale N-mængde, som kan tilføres ved hjælp af afgasset gylle. Projektet forventes at have en indflydelse på fastlæggelsen af normen for kaliumgødskning samt anvendelse af svovl og klor. Projektet forventes ligeledes at kunne afdække, om NDVI måling i en fx kornafgrøde kan anvendes til gradueret tildeling af N i kartofler og om flere avlere skal bruge bladgødskning som eftergødskning eller flere skal indstille brugen. Projektet kan slutteligt være med til at afgøre den optimale tildeling af afgasset gylle i produktion af stivelseskartofler.

Projektresultater:

AP1

Gradueret tildeling af kalium
Gennemgang af baggrund for gradueret tildeling af karlium i CropManager

Kalium til stivelseskartofler
De senere år har det været diskuteret, om normerne for tilførsel af kalium til stivelseskartofler stadig er retvisende da forsøgsgrundlaget efterhånden er af ældre dato."

Opsamling på gødningsforsøg
Gennemgang af gødningsforsøg ifm. kalium, svovl, fosfor, klor 

AP2

Effekt af svovl til stivelseskartofler
Svovltilførslen til kartofler er kraftigt reduceret som følge af effektiv rensning af røggassen fra kraftværker, reduceret brug af svovlholdigt patentkali samt udbredt anvendelse af svovlfattig protamylasse.

AP3

Skadevirkning af klor
I mange biogasanlæg anvendes jernklorid (FeCl3) til at fælde svovl og dermed begrænse svovlkoncentrationen. Forbruget af jernklorid varierer mellem forskellige biogasanlæg og afhænger af mængden af svovlholdige produkter inklusiv almindelig gylle.

AP4

Graduering af gødning ud fra droneoptagelser
Optagelser af afgrøden året inden kartofler kan være en god rettesnor, når der skal gødskes og eftergødskes i kartoflerne.

AP5

Bladgødskning af stivelseskartofler
Gennemgang af forsøgsresulstater vedr. bladgødskning

Bladgødskning med mikronæringsstoffer
Bladgødskning med mikronæringsstoffer til kartofler har løbende været afprøvet i forsøg igennem de seneste 20 år i både ind- og udland, og det har været svært at påvise et positivt nettomerudbytte.

AP6

Stigende N-gødskning ved hjælp af afgasset gylle i stivelseskartofler
Anvendelsen af organiske gødninger stiger i takt med anlæggelsen af flere biogasanlæg samt svingende priser på handelsgødning."