Specialrådgivning og koordinering af forsøg indenfor kartoffeldyrkning

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre en fortsat vækst på 5-10 procent i dansk kartoffelproduktion. Målet er at løse akutte problemer i dansk kartoffelproduktion og sikre adgang til en opdateret og kvalitetssikret viden fra forsøg i kartofler i ind- og udland for på den måde at øge udbytter, forbedre kvaliteten og reducere omkostningerne ved produktion og lagring af kartofler.

Aktiviteterne i AP 1 omfatter en international litteratursøgning for at indsamle den nyeste litteratur omkring forebyggelse og bekæmpelse af sølvskurv og black dot. Med den nyeste viden i bagagen vil der foretages besøg hos fem avlere og to pakkerier, som oplever problemer med sølvskurv for at se, om de forebyggende foranstaltninger beskrevet i litteraturen kan implementeres i dansk produktion af spisekartofler.

Aktiviteterne i AP 2 omfatter en koordinering og afrapportering af de anvendelsesorienterede forsøg i kartofler, som er udformet og gennemført af stivelsesfabrikkerne i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheders forsøgsenheder og Teknologisk Institut.

I AP 3 deltager én eller begge konsulenter for kartofler ved SEGES i europæiske kartoffelarrangementer som fx ” Open Field Days” i Skotland, ”Potato Europe” i Belgien og FK-dag i Sverige afhængigt af program og muligheden for at mødes med internationale kolleger.

I AP 4 foretages en litteratursøgning, eller der sendes planter eller jordprøver til analyse på danske og udenlandske laboratorier for at kunne identificere årsagen, da der hvert år opstår uventede problemer og symptomer i marken.

Aktiviteterne i AP 5 er nye og omfatter en temadag vedrørende vækststandsning af kartofler, hvor der gives en status på erfaringer fra marken, forsøg, lovgivning, og hvor alle aktører (fx forskere fra DTU, Teknologisk Institut og andre tekniske universiteter) har mulighed for at komme med potentielle løsninger til vækststandsning af kartofler. Denne temadag er vigtig, dels for at afsøge alle gode ideer, men også for at kommunikere til offentligheden omkring vanskelighederne i at finde alternative metoder og erhvervets arbejde med at udvikle og teste alternative løsninger.

Projektets effekt vil kunne måle sig i forbedringer på udbytte og kvalitet, der opnås ved løbende overførsel af ny viden fra ind- og udland. Projektet forventes at bidrage til at produktionen af kartofler i Danmark kan fastholdes og, efter en kort nedgang i 2021, udvides med 5-10 pct. pr. år.

Projektresultater:

AP1

Forebyggelse sølvskurv og black dot
Præsentation for spisekartoffelavlere på Lammefjorden

Skinfinish er afgørende for salg af  spisekartofler
Artikel: Forbrugerne ønsker kartofler med høj skinfinish, som kan spises med skræl. Hvis vi skal kunne konkurrere med udenlandske kartofler i månederne efter nytår, skal der sættes større fokus på forebyggelse af speciel sølvskurv og black dot.

AP2

Kartoffeldag 2023
Artikel: Kartoffeldagen byder også på kartoffelsalat, frikadeller og snak med kolleger og maskinudstillere.

Program Kartoffelworkshop 2023
Præsentation af forsøg og ny viden fra 2023

AP3

Den største inkaskat
Podcast: Vi beskriver i denne podcast kartoflens historie og ankomst til Europa og om de tidlige udfordringer med skimmelsvampen

Den største trussel
Podcast: Vi beskriver i dette andet afsnit af podcasten om nutidens kamp mod skimmel og vores strategi imod den

Ny viden fra udlandet: Innovative løsninger og bedre forståelse af kendte udfordringer
Artikel: Selvom Danmark leverer udbytter blandt de fem bedste  lande, er det stadig vigtigt at kigge efter nye løsninger på den anden side af landets grænser.

AP4

Brug af beslutningsstøtte til forebyggelse af kartoffelskimmel i 2023
Optimal forebyggelse af kartoffelskimmel kræver indgående viden om fund af skimmel, symptomer, smittetryk, sorter, middelvalg, dosering, nedbør og sprøjteteknik.

Dispensation til anvendelse af Reglone til nedvisning af lagerkartofler i 2023
Miljøstyrelsen har givet dispensation til anvendelse af Reglone (diquat - reg. nr. 1-299) til nedvisning af lagerkartofler fra den 30. juni 2023 til den 19. oktober 2023.

Præsentation på Kartoffelworkshop
 
Godkendelse af Mizuki (pyraflufen) til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse i kartofler
Miljøstyrelsen har godkendt brugen af Mizuki til nedvisning af og ukrudtsbekæmpelse i kartofler, hvor den maksimale mængde anvendt både til nedvisning og ukrudtsbekæmpelse pr. sæson er 4 l/ha. 

Handleplan mod spredning af bakteriesygdomme i kartofler
Artikel: Forebyg spredningen i hele kæden fra indkøb af lægge materiale til optagning og besøg i mark og på lager

Handleplan til forebyggelse af sortben i kartofler
Den stigende forekomst af sortben viser, at der må være nye smitteveje ind på bedriften. Det er derfor nødvendigt at iværksætte yderligere forebyggende foranstaltninger, som kan være medvirkende til at danske  læggekartofler fortsat er blandt de bedste i Europa, hvad angår bakteriesygdomme 

Hvad skete der på skimmelsiden i 2022 og hvilken betydning vil det få for skimmelstrategier i 2023
Præsentation på DLA's Planteværnsmøde 6. februar 2023

Kartoffelskimmel – hvad sker der lige…
Præsentation på LandboNords Kartoffeldag 8. marts 2023

Late blight in Denmark  - From a challenge to a problem
Præsentation på et europæsik møde omkring skimmel - PaGER 10.11. Maj 2023

Sortben i kartofler – nye navne og ændret udseende
Artikel: Der sker en stigning i antallet af partier med betydende forekomster af sortbensyge. Det har betydet, at flere modtagelige sorter ikke længere kan dyrkes.

Strategi for bekæmpelse af kartoffelskimmel i kartofler 2023
Fra 1. maj 2023 er det ikke tilladt at anvende cyazofamid (Ranman Top og Azuleo) til at forebygge og bekæmpe kartoffelskimmel. Da der samtidig forventes en udbredt forekomst af resistens overfor mandipropamid (Revus) er der kun få effektive midler tilbage.

Tilbagelevering af Ranman Top
Miljøstyrelsen og Nordisk Alkali gør det nu muligt, at tilbagelevere det indkøbte Ranman Top inden den 10. – 15. marts 2023 afhængig af grovvareforhandlerens interne deadline. 

Tilbagekaldelse af godkendelse af Ranman Top, Azuleo og Sugoi
Miljøstyrelsen har den 30. januar 2023 tilbagekaldt godkendelsen af cyazofamid, fordi de vurderer, at anvendelse afmidlet udgør en uacceptabel risiko for miljøet (grundvandet).

Trial results and blight management in  practice - Denmark
Præsentation på Syngenta Potato Academy 21. November 2024

Vanding af kartofler
Artikel: Efter et forår 2023 med en meget lille nedbørsmængde er spørgsmålet, hvordan vi bedst sikrer vanding af kartoflerne

Vækststandsning af kartofler – status 2023
Præsentation på Kartoffelworkshop 7. december 2023

AP5

Mekanisk vækststandsning: risiko for spredning af sygdomme
Præsentation: Temadag vækststandsning 12. december 2023

Vækststandsning - hvordan kommer vi videre?
Præsentation: Temadag vækststandsning 12. december 2023

Vækststandsning i Landsforsøg
Præsentation: Temadag vækststandsning 12. december 2023

Program - temadag om vækststandsning af kartofler
Præsentation: Temadag vækststandsning 12. december 2023

Ukrudt i kartofler
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet.