Nedsat klimapåvirkning ved produktion af stivelseskartofler

Projektansvarlig: Lars Bødker

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at nedsætte klimapåvirkningen ved produktion af kartoffelstivelse under hensyntagen til den nettoøkonomiske effekt. Målet er at undersøge, hvordan tilsætning af en nitrifikationshæmmer til organiske gødninger og flydende ammoniak vil påvirke stivelsesudbyttet og emissionen af lattergas. Projektet understøtter dansk landbrugs og kartoffelerhvervets bidrag til klimaløsninger og består af to arbejdspakker. Aktiviteterne i AP 1 skal påvise effekten af nitrifikationshæmmer i en bred vifte af organiske gødninger. Aktiviteterne i AP 2 vil fokusere på brugen af grøn ammoniak og en innovativ anvendelse af nitrifikationshæmmer ved nedfældning af ammoniak. I AP 1 udføres ét forsøg på to lokaliteter med forskellig jordtype og tre typer af organisk gødning: svine- og kvæggylle og afgasset gylle som alle kombineres med protamylasse. Der bestemmes knoldudbytte, stivelsesindhold og stivelsesudbytte, samt nettomerudbytte ved tilsætning af nitrifikationshæmmer. I AP 2 udføres to forsøg, hvor N-optimum, knold- og stivelsesudbytte fastlægges ved brug af ammoniak med og uden nitrifikationshæmmere. Der måles lattergasemission i tre behandlinger, hvor der anvendes 200 kg N ved anvendelse af henholdsvis ammoniak med og uden nitrifikationshæmmer og fast handelsgødning NS 27-4. På kort og mellemlang sigt forventes, at der kan ske en reduktion af klimagasudledning på 10 pct. pr. produceret kg stivelse indenfor en 3-5 års periode ved brug af nitrifikationshæmmere. Målgruppen er i alt 750 landmænd som dyrker mere end 5 ha stivelseskartofler.

Projektresultater: