Vejene til en mere klimavenlig dansk kalve- og oksekødsproduktion udgår fra malkekvægholdet

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at reducere klimabelastningen, men ikke omfanget af den samlede danske kalve- og oksekødsproduktion med løsninger omfattende ændring i kødproduktionssystemer, avlsmæssige forbedringer og fodringsmæssige tiltag. Målet er at kvantificere den reduktion i det samlede klimaaftryk, der kan opnås ved at ændre fordelingen af produktionssystemerne, optimere avlsmålet for kødkvæg mht. til klima og økonomi samt fastlægge foderadditivers og foderstrategiers effekt. Klimabelastningen fra hvert enkelt kødproduktionssystem kvantificeres ved hjælp af standardtal og LCA-beregninger. Da kødproduktion baseret på udsætterkøer og kvier fra malkekvægholdet udgør en anseelig andel af den samlede kødproduktion, er det nødvendigt at få opdateret tilvækstfunktioner for disse for at kunne medregne deres bidrag til klimabelastningen. Vi vil også undersøge, om færdigfedning af udsætterkøer kan bidrage til en mere klimavenlig oksekødsproduktion. Avlsmæssigt vil vi fastlægge den vægt, de nyudviklede klimaegen-skaber skal have i et nyt og forbedret avlsmål for kødkvæg til brug på malkekvæg. Der vil blive analyseret på tre forskellige vægte på udledning af metan omregnet til CO2 ækvivalenter pr. kg produceret kød. Endelig vil vi vise, hvad fodringsmæssige tiltag i praksis kan bidrage med. Samlet set vil scenarieberegninger baseret på de nuværende forhold og på alternative scenarier for den samlede kødproduktions klimabelastning vise, hvor meget der kan opnås, og resultaterne kan benyttes til at vælge strategi for tilpasninger i den danske kvægsektors samlede kødproduktionsportefølje. Valg af mere optimale scenarier for kødproduktionen samt større avlsmæssig fremgang for klima og brug af foderadditiver kan reducere kvægbrugets klimabidrag. Effekten bliver en klimaforbedring men med samme kødproduktion. Færre ammekøer, slagtning af færre køer totalt og ungdyr fra ammekvæg, vil give plads til produktion af afkom fra Jersey og af de kalve, der ikke længere kan eksporteres. Projektet vil bidrage til indsatsområdet Konkurrence og produktion og forbedring af kvægbrugets klimapåvirkning.

Projektresultater:

AP1:
Carbon footprint of beef in Denmark with focus on future scenarios
Poster fra Agri-Food and Climate Circle 2023

 

AP4:
Der måles store reduktioner i metan i danske malkekvægsbesætninger  - der skal også måles på slagtekalve 
Artikel fra Nyhedsbrev Sektor Kvæg 24.02.23

Kan Krydsningskvier blive til godt oksekød og er der økonomi i det?
Hør podcasten ”Kan krydsningskvier blive til godt oksekød og er der økonomi i det?”