GRØN eller GUL foderration til slagtekalve i praksis

Projektansvarlig: Mogens Vestergaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet at finde den optimale anvendelse af græsmarksfoder i slagtekalves foderration, der samtidigt tilgo-deser sundhed, trivsel, slagtekvalitet, praktisk håndtering, klima og økonomi. Vi vil videreudvikle et ’vådt’ fuld-foder med græsensilageandel til brug i praksis, finde behovet for grovfoderfibre i en sund slagtekalveration og udvikle et ’tørt’ fuldfoder og teste dette i praksis. Projektet gennemføres i to arbejdspakker. AP 1: Praksisaf-prøvning af vådt og tørt fuldfoder med græsmarksprodukter og AP 2: Effektive grovfoderfibre i rationer til slagtekalve. AP 1 gennemføres i slagtekalvebesætninger med to afprøvninger, der gennemføres tidsforskudt, da den ene afprøvning omfatter fodring med traditionelle fuldfoderrationer, mens den anden gennemføres med et nyudviklet tørt fuldfoder. I AP 2 udvikles på basis af forsøg med vomfistulerede kalve grundlaget for, hvad der som minimum kræves af effektive grovfoderfibre i en fuldfoderration. Med de vomfistulerede slagtekalve testes flere forskellige niveauer af grovfoderfibre for at finde frem til, hvilket indhold af effektive grovfoderfib-re, der skal til for at sikre et sundt vommiljø, og om det er muligt at indbygge ’effektive grovfoderfibre’ i foder-rationer til slagtekalve. Desuden foregår der i AP 1 et afsluttende udviklingsarbejde vedr. analyser og formler for beregning af rationens andel af ’effektiv’ struktur til brug i fodermiddeltabeller. Effekterne bliver: at græsmarksprodukters anvendelse i slagtekalverationer dokumenteres i praksis mht. pro-duktion, sundhed, klima og økonomi, at minimumskrav til effektive grovfoderfibre kan introduceres i foderplan-lægningen til sikring af sund og robust fodring, og at mulighederne for at udvikle og anvende et tørt fuldfoder i praksis undersøges. Samlet set er effekten, at den danske slagtekalveproduktion udvikles i en mere bæredyg-tig retning til gavn for afsætning, image og en fremtidig rentabel produktion af højkvalitets dansk kalvekød.

Projektresultater: