Vand til markvanding under hensyntagen til miljø og natur

Projektansvarlig: Rikke Krogshave Laursen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at sikre landmænd i hele Danmark øgede muligheder for markvanding. Det sker ved at sikre en bedre faglig vurdering af indvindingers påvirkning på grundvandsressourcen, vandløb og grundvandsafhængig natur samt at finde alternative vandkilder til markvanding. Samtidig skal vandforbruget optimeres, så påvirkningen på naturen er mindst mulig. Dermed øges landmændenes dyrkningssikkerhed - også under forventede længere perioder med tørke.

Aktiviteterne er derfor rettet mod at øge landmændenes muligheder for at skaffe vand til markvanding. I områder med grundvand tilgængelig for markvanding undersøges det via prøvepumpeforsøg og tilhørende monitering, om der kan udvikles et koncept for hvilket lokale data, der skal indsamles for en bedre faglige vurdering af indvindingers påvirkning på vandløb og grundvandsafhængig natur. Dette skal forbedre den nuværende screenings vurderingsgrundlag for, om øget vandindvinding kan tillades. I områder, hvor grundvandsressourcen er
overudnyttet, vil mulighederne for at opmagasinere nedbør i form af drænvand i reservoirs blive undersøgt. Forsøg med reservoirs miljøeffekt ift. genanvendelse af næringsstoffer vil blive udført. Samtidig ses der på, om procesvand fra industri og Power-to-X anlæg vil kunne anvendes til markvanding. For at sikre mindst mulig påvirkning på vandløb og grundvandsafhængig natur vil det blive testet, om der kan laves intelligente pumpestrategier ved f.eks. at indvinde fra forskellige dybder. Forskellige vandingsteknologier vil blive studeret, og farmtests med
centerpivotvanding vil blive udført, for at opnå viden om mulige implementerbare vandbesparende tiltag. Landbrug, myndigheder og vandforsyninger vil blive involveret for at sikre vidensdeling samt anvendelse af projektets resultater.

Effekten vil være, at landmændene opnår et øget antal af indvindingstilladelser. Det vil øge planteproduktionen, forbedre udnyttelsen af næringsstoffer og mindske tabet til vandmiljøet. Hvor grundvandsressourcen er robust, forventes indvindingen af vand til markvanding at kunne øges med 10% over 5 år.

Projektresultater: