Vårafgrøder med lav emission af lattergas og ammoniak

Projektansvarlig: Martin Nørregaard Hansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere emissionen af lattergas fra nedfældet gylle og organiske restprodukter forud for vårafgrøder, uden at det derved øger emissionen af ammoniak. Det gøres ved at optimere udbringningsteknik eller anvende forbehandling af gødningen, så forhold, der fremmer dannelse af lattergas, reduceres. I Danmark udbringes ca. 40 pct. af husdyrgødningen forud for vårafgrøder, og en stor del nedfældes i form af gylle. Det giver en lav ammoniakfordampning og en høj kvælstofudnyttelse. Nye forsøg tyder desværre på, at
nedfældning forårsager en forhøjet emission af lattergas, hvilket modarbejder landbrugets målsætning om en reduktion af emissionen af drivhusgasser med 55-65 pct. i 2030.

I projektet gennemføres markforsøg i vårafgrøder, herunder især i vårbyg, som er den mest udbredte vårafgrøde, og som er en velkendt modelafgrøde for andre vårafgrøder. I AP1 gennemføres markforsøg med optimering af udbringningsteknikken, så den fysiske placering af gyllen i jorden mindsker dannelsen af de iltfrie zoner, som er nødvendige for dannelse af lattergas. I AP2 gennemføres forsøg med forbehandling af gylle, så bl.a. gyllens indhold af letomsætteligt kulstof, som også er en forudsætning for dannelse af lattergas. I AP3 undersøges,
om det er muligt at lave en øverlig nedfældning af gylle i vårbyg i systemer med Conservation Agriculture, som kan være et kompromis mellem ønsket om lav ammoniakfordampning og ønsket om ikke at foretage jordbearbejdning.

I AP4 ses der på anvendelsen af restprodukter i økologisk dyrkning, hvor det er ønskeligt med en høj genanvendelse af restprodukter, men samtidig et ønske om at reducere uønskede miljø- og klimapåvirkninger. I ét forsøg i hver af AP 1, 2 og 4 måles lattergasemissionen ved hjælp af statiske kamre 20 gange i løbet af vækstsæsonen.

Projektets resultater bidrager til reduktion i emission af klimagasser fra organisk gødning. Der forventes en reduktion på ca. 115.000 ton CO2e, og samtidig undgås risikoen for en stigning i ammoniakfordampningen på 3.500 ton ammoniak-N og et fald i høstudbytte til en værdi af 210 mio. kr.

Projektresultater:

 

AP1

Stor emission af lattergas ved nedfældning - sådan sænkes det
Artikel i fagmagasinet Mark, marts 2024

AP3

Gylle til Conservation Agriculture: Målet er en metode med mindst mulig jordbearbejdning
Landsforsøget afprøver syv metoder til udbringning af gylle til CA, hvor sortjordsnedfældning ikke ønskes, da minimal forstyrelse af jorden er en CA målsætning. De syv metoder afprøves gennem tre år, på tre forskellige jordtyper pr. år.