Udvikling af miljøvenlige dyrkningssystemer med mere vintersæd - MAXKORN

Projektansvarlig: Leif Hagelskjær

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at øge kornudbyttet og finde det optimale såtidspunkt for vintersædssorterne uden at gå på kompromis med miljøpåvirkningen. Målet er at udvikle dyrkningssystemer med mere vinterkorn kombineret med mellem- og efterafgrøder, og hermed øge kornudbyttet og den samlede biomasseproduktion samtidig med at kvælstofudvaskningen fastholdes lav. Klimaændringerne medfører mildere vintre og flere lange perioder med henholdsvis tørke og regn. Stigende temperaturer muliggør en bedre udnyttelse af vækstsæsonen og en øget produktion af biomasse. Det søges udnyttet i projektet hvor udbytte, kvalitet og miljøpåvirkning undersøges i kombinationer af korn og mellem- og efterafgrøder. Projektet er delt i fem arbejdspakker (AP). I AP1 gennemføres en videns syntese vedr. dyrkning af vintersæd i lande med et klima der er sammenligneligt med det vi kan forvente i Danmark, herunder modeller til bestemmelse af optimalt såtidspunkt, og bedømmelser til karakterisering af sorters egnethed til henholdsvis tidlig og sen såning. I AP2 og 3 prøves i hvede og rug kombinationer af såtid i korn og efterafgrøder. Der anlægges 3-5 forsøg på lerjord og sandjord med hhv. vinterhvede og -rug, med kombinationer af mellem- og efterafgrøder. Kornet sås ved henholdsvis tidlig, normal og meget sen såtid, og kombineres med henholdsvis ingen efterafgrøde, mellemafgrøde og efterafgrøde. Forsøgene anlægges med sorter, der er egnede til henholdsvis tidlig og sen såning, samt med og uden startgødning. Der måles udbytte af korn, halm og efterafgrøde. Den potentielle kvælstofudvaskning belyses ved N-min i efteråret. I AP4 og 5 udvikles en metode til vurdering af vinterhvede og -rugsorters optimale såtidspunkt. Metoden skal på en billig og effektiv måde kunne vurdere de enkelte sorters optimale såtidspunkt under danske forhold. Metoden søges udviklet baseret på eksisterende og nye data fra forsøg, og brugt i den eksisterende sortsafprøvning, hvor der suppleres med ekstra bedømmelser.

Projektresultater:

 

AP1

Det optimale såtidspunkt i vinterhvede overrasker
"I årene 2018-2022 er der gennemført 21 landsforsøg med forskellige såtidspunkter i vinterhvede."

AP4

Kan sent sået vinterhvede og vinterrug have en udbyttemæssig fordel overfor vårbyg?
Mere vinterkorn kombineret med mellem- og efterafgrøder forventes at kunne øge kornudbyttet og den samlede biomasseproduktion sammenlignet med dyrkning af vårbyg.