Klimaeffektive Gødningsstrategier

Projektansvarlig: Kristian Furdal Nielsen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at reducere drivhusgasemissionerne fra planteproduktionen samtidig med, at der opretholdes en rentabel produktion. Målet er at bidrage med data til at fastsætte emissionsfaktorer for handelsgødning og planterester under danske forhold, samt undersøge effekten af ændret gødningsvalg og -strategi på udbytte og kvalitet.

I AP1 udføres markforsøg med forskellige typer af faste og flydende handelsgødninger og med tilsætning af nitrifikationshæmmere. Effekten på udbytte og kvalitet af en stigende ammoniumandel i gødningen undersøges. Der måles lattergasemissioner i udvalgte forsøg.

I AP2 udføres markforsøg med nedmuldning af efterafgrøder og kløvergræs med forskellige nedbringningsmetoder. Der måles lattergas for at bestemme effekten af efterafgrøden/kløvergræssammensætningen og nedmuldningsmetoden.

I AP3 kvalitetssikres lattergasmålingerne i AP1 og AP2, ved at følge protokoller og metoder fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet nøje, så forsøgene kan styrke arbejdet og hastigheden med at beskrive differentierede emissionsfaktorer under danske forhold.

I AP4 beregnes lattergasemissioner og klimaaftryk af de testede produkter og strategier, og klimaaftrykket af handelsgødning for forskellige fabrikker undersøges. Undervejs formidles den viden, som genereres via markforsøgene, og handelsgødningsforsøgene om lattergas formidles i et videnskabeligt tidsskrift. Det estimeres, at projektet på kort sigt vil bidrage til en lattergasreduktion på ca. 62.000 t CO2eq pr. år og på lang sigt 370.000 ton CO2eq pr. år, ved at udvikle differentierede emissionsfaktorer for brug af nitrifikationshæmmere i forbindelse med udbringning af handelsgødning samt ændret håndtering af efterafgrøder. På sigt forventes projektet desuden at lede til en reduktion i lattergas fra planterester på 47.000 ton CO2eq pr. år. Det overordnede langsigtede mål er at kunne medvirke til at eliminere lattergasemissionen fra anvendelse af handelsgødning.

Projektresultater:

AP1

Fremvisning af lattergasforsøg på velas Plantetræf
13. juni 2023 afholdte velas Plantetræf 2023. Her fremviste SEGES medarbejdere hvordan forsøgene med målinger af lattergasfrigivelse gennemføres, herunder udtagning af gasprøver fra klimakamre.

Lattergasudledning fra et forsøg med destruktion af efterafgrøder
Artikel til landbrugsinfo om - Nedvisning resulterede ikke i en øget lattergasudledning, hvorimod emissionen steg efter nedpløjning. Efter pløjning var der ikke forskel i lattergasudledningen på efterafgrøder der var nedvisnet forud for pløjning og efterafgrøder i vækst. 

Notat med manuskript til videnskabelig artikel
Notat med beskrivelse af udkast til manuskript til videnskabelig artikel

AP3
Notat om udviklingsaktiviteter i forbindelse med Klimaeffektive gødningsstrategier
Udviklingsaktiviteter i forbindelse med Klimaeffektive Gødningsstrategier

Workshop med lattergasforsøgsenheder
Dagsorden over workshop med forsøgsenheder der er involveret i udtagning af lattergasprøver fra markforsøg.

AP4

Studietur til Teagasc om emissionsfaktorer
Notat om studieturen med temaet emissionsfaktorer og måling af lattergas.