Bæredygtig kontrol af ukrudt, sygdomme og lejesæd

Projektansvarlig: Carsten Fabricius

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion:

Formålet er at opnå kontrol af ukrudt, sygdomme, skadedyr og lejesæd i sædskifter med korn, vinterraps og hestebønner, der lever op til IPM-princippernes mål om bæredygtighed, så der opnås høje stabile udbytter af god kvalitet.

Målet er at tilvejebringe ny viden til kontrol af ukrudt, svampesygdomme, skadedyr og lejesæd i sædskifter med korn, vinterraps og hestebønner. Både ny og eksisterende viden formidles, så landmanden kan opnå en bæredygtig planteproduktion.

De fremtidige udfordringer som forventes på plantebeskyttelsesområdet, f.eks. forbud og udfasning af midler, stigende resistensudvikling, modstridende effekter af forskellige reguleringer og forventninger hos forbrugerne, kræver en ny tilgang til anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Det er nødvendigt med et bredt kendskab til problemløsning, hvor bæredygtig kontrol af ukrudt, sygdomme, skadedyr og lejesæd involverer anvendelsen af IPM-strategier (integreret plantebeskyttelse) samtforebyggelse, monitering og varsling.

Kendt viden om forebyggelse og bekæmpelse af græsukrudt, og ny viden opnået i projektet kombineres til IPM-tiltag, der forebygger opformering af græsukrudt og kan håndtere resistente bestande. IPM-tiltagene demonstreres i praksis hos landmænd med græsukrudtsproblemer. Der udføres forsøg med mekanisk bekæmpelse, og der indsamles viden om mulighederne for at bruge mekaniske løsninger til at undgå frøkast af ukrudt i marken. Desuden afprøves strategier for vækstregulering og bekæmpelse af svampe i korn og raps, der lever op til IPM-princippernes mål om bæredygtighed, og senest udviklede teknologier, for eksempel DNA-teknikker og brug af satellitbilleder, inddrages til fastlæggelse af behandlingsbehov og dosis. Der udvikles algoritmer til at vurdere effekt af sorters
konkurrenceevne overfor ukrudt, og til prædiktion af risiko for lejesæd i korn på baggrund af satellitbilleder.

Projektet sætter landmænd i stand til at planlægge og gennemføre bæredygtige IPM-dyrkningsstrategier, samt anvende beslutningsmodeller i praksis. Strategierne kan indeholde brug af plantebeskyttelsesmidler men sikrer også at forebyggelsestiltag og alternativer til brug af plantebeskyttelsesmidler.

Projektresultater:

AP1

10 landmænd går til kamp mod græsukrudt med alle midler
Artikel i MARK, Marts 2023

Bygfluerne breder sig nu også i vintersæd
Artikel i MARK, august 2023

Er der sammenhæng mellem vejrdata og angreb af knoldbægersvamp i raps?
Analysen viste ingen konkrete korrelationer, men det vurderes at skyldes datagrundlaget.

Facebook opslag 2023

Græsukrudtspionererne viser vejen til at bekæmpe græsukrudt med IPM Mange landmænd har store problemer med græsukrudt, der er vanskelige at løse. SEGES Innovation afprøver i samarbejde med lokale rådgivere og landmænd nye veje til at bekæmpe problematisk græsukrudt. 

Græsukrudtspionererne på Hjortholm Gods På Hjortholm Gods på Langeland kender de til udfordringer med agerrævehale.  

Græsukrudtspionererne side 36-38
Artikel i MARK, april 2023

Græsukrudtspionererne side 38-41
Artikel i MARK, maj 2023

Græsukrudtspionernerne side 40-43
Artikel i MARK, juni 2023

Græsukrudtspionernerne side 40-43
Artikel i mark, juli 2023

Græsukrudts-pionererne s. 40-43
Artikel i MARK, august 2023

Græsukrudts-pionererne s. 34-37
Artikel i MARK, september 2023

Græsukrudts-pionererne s.38-41
Artikel i MARK, oktober 2023

Græsukrudts-pionererne s.40-43
Artikel i MARK, november 2023

Græsurkudts-pionerne s. 29-31
Artikel i MARK, december 2023

Indlæg om græsukrudtsudfordrede landmænd på seminar om planteværn
En præsentation af projektet om ukrudtsudfordrede landmænd, der er startet op i efteråret 2022. Det er præsenteret på 3 møder.

Notat om møde med lokale landmænd hos to ukrudtsudfordrede landmænd
Den 16. juni blev afholdt en bustur hos Landbosyd, hvor der blev besøgt en landmand med rajgræsproblemer og en landmand med agerrævehaleproblemer

Nye veje til at bekæmpe græsukrudt
Omtale af 10 ukrudtsudfordrede landmænd med meget græsukrudt, hvor IPM strategier afprøves af hhv landmand, konsulent og SEGES. 

Nye veje til at bekæmpe græsukrudt
Ukrudtsudfordrede landmænd afprøver sammen med deres konsulent og SEGES forskellige IPM strategier til at bekæmpe og hindre opformering af ukrudt. I artiklen kan man læse om hver enkelt problem og mulige løsning.

Radrensning i vinterhvede mod agerrævehale og rajgræs
Der er udført 2 forsøg med radrensning i vinterhvede mod resistent agerrævehale og rajgræs. Hveden er sået på 25 cm rækkeafstand.

Slå områder med græsukrudt før frøsætning
Artikel i landbrugsinfo: Begræns fremtidige problemer med græsukrudt ved at afslå eller nedvisne pletter af græsukrudt. Ved at slå eller nedvisne 2-3 uger efter græssernes skridning undgår du, at græsukrudtet danner spiredygtige frø.

Statusnotat ukrudtskonkurrenceindeks
Der arbejdes på at lave et ukrudtskonkurrence indeks i vinterhvede, for at landmænd kan bruge sortens ukrudtskonkurrenceevne i beslutningsprocesser.

Strategi for bekæmpelse af ukrudt i vintersæd skal være langsigtet 
Der er nødvendigt med en langsigtet strategi for at forebygge opformering af ukrudt og at anvende de kemiske midler på en måde, der forebygger udvikling af herbicidresistens.

Ukrudt i vårbyg med udlæg af rent græs, kløvergræs eller lucerne
Artikel i landbrugsinfo: Ukrudtet skal bekæmpes med et skånsomt ukrudtsmiddel, mens det er helt småt.

Ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frø
Artikel i landbrugsinfo: Skånsomme og effektive løsninger mod ukrudt i vårbyg og ærter med udlæg af græs og kløver til frøavl. Tilret middelvalg efter ukrudtsbestanden i den enkelte mark og anvend ikke ukritisk DFF før fremspiring.

Ukrudt i vårsæd
Artikel i landbrugsinfo: Bekæmp ukrudtet i vårsæd, når det har 1-2 løvblade, men udsæt sprøjtningen, hvis snerlepileurt, hanekro og andet sent fremspirende ukrudt fortsat er under fremspiring.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd i efteråret – valg af midler
Forslag til løsninger mod forskellige ukrudtsbestande, timing og sprøjteteknik ved ukrudtsbekæm-pelse i vintersæd. Vær særlig opmærksom på den rette strategi mod græsukrudt.

Ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret
Artikel i landbrugsinfo: Timing er vigtig for succes med bekæmpelse af græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd. Du kan se forslag til bekæmpelse af ukrudt i vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale.

AP2

Machine learning skal forudsige lejesæd
SEGES Innovation udvikler model, som kan forudsige markerne med risiko for lejesæd

Vækstregulering
Vækstregulering af vinterrug i storskalaforsøg

Statusnotat for lejesædsprojekt
Biomasse i foråret har vist sig at være en god og objektiv indikator for efterfølgende risiko for lejesæd i vinterhvede. Udfordringen med den eksisterende model er, at landmanden skal bidrage med mange oplysninger, og derfor anvender mange landmænd stadig en visuel risikovurdering i marken. En ny model som udelukkende er baseret på biomassedata målt fra satellit, vil effektivisere og forbedre beslutningsgrundlaget for brug af vækstreguleringsmidler. 

AP3

Leverancer fra projektet.