Dyrkning af proteinafgrøder med lavt miljø- og klimaaftryk til fremtidens klima (klimaprotein)

Projektansvarlig: Benita Hyldgaard

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Klimapåvirkningen kan mindskes ved at øge den lokale produktion af protein. Dyrkningen af de vigtige proteinafgrøder i Danmark begrænses af flere tørkeperioder, og specielt hestebønner og hvidkløver er følsomme overfor tørke. Rødkløver er en anden proteinafgrøde, men har den udfordring at proteinkvaliteten er lav.

Formålet er at reducere landbrugets klimaaftryk ved at opnå en øget stabil produktion af protein i Danmark med proteinafgrøder, der har høj kvalitet, lavt klima- og miljøaftryk, og som er tilpasset et klima med flere tørkeperioder. Målet er at udvikle robuste, dyrkningssikre sorter af hestebønner og kløvergræsblandinger som er tolerante overfor tørkeperioder og har en høj proteinkvalitet og et reduceret klima- og miljøaftryk pr ha. og pr. kg. produceret protein.
Rodudviklingen i hestebønner og hvidkløver undersøges henholdsvis ved hjælp af rodrør i Radimax-faciliteten (AP2) og i rodbokse (AP1). I rodboksene fokuseres på den hurtige rodudvikling, hvor rodudviklingen over en længere periode undersøges i Radimax og i store rodrør. Undersøgelserne skal identificere forskelle på rodudvikling og tørketolerans i forskellige hestebønnesorter samt kløvergræsblandinger. Resultaterne bruges direkte af danske forædlere til at udvælge krydsningsforældre til udvikling af nye mere robuste sorter. Herudover laves i AP3 en analyse af proteinkvaliteten af forskellige rødkløver genotyper, som på samme måde bruges til udvikling af nye sorter.
Derudover udvikles genetiske markører, som bruges i forædlingen. Det gøres ved at identificere de gener, som koder for de forskelle i kvalitet og rodudvikling der findes ved screeningerne. Projektet sigter mod klimatilpasning, men har også direkte effekt på klimabelastningen. Der vil kunne produceres et højere udbytte og mere lokalt produceret protein pr. ha, hvilket forventes at reducere klimabelastningen med 83.000 ton CO2-ækv. pr. år. Derudover forventes projektet at bidrage til at øge arealet med proteinafgrøder, hvilket vil reducere belastningen yderligere med 160-260.000 ton CO2-ækv. pr. år.

Projektresultater:

AP1

Hestebønners tidlige rodudvikling undersøgt i rhizobokse
Notat om screening af tidlig rodudvikling i 180 hestebønnegenotyper, som skal benyttes til videre analyser af SNP-markører og markørværdier. Screeningen er udført Torben Asp (AU-QGG).

Program for workshop d. 30 november 2023
Program for workshop, hvor projektets aktiviteter og resultater blev præsenteret og næste års aktiviteter blev drøftet med deltagelse af interesserede forædlere. 

Præsentation på workshop: Klimaprotein - årets aktiviteter og resultater
Præsentation af resultater fra årets aktiviteter i arbejdspakke 1 vedr. tidlig rodudvikling i hestebønne (Torben Asp, AU-QGG) for interesserede forædlere.

AP2

Forsøg med rodudvikling i hestebønne og hvidkløver
Notat om screening af rodudvikling i hestebønne og hvidkløver i hhv. rodrør og RadiMax anlæg. Arbejdet er udført Københavns Universitet.

Præsentation: Klimaprotein - aktiviteter og status
Præsentation af status for arbejdet med screening af rodudvikling i hestebønne og hvidkløver samt planer for aktiviteter i efteråret og i resten af projektperioden. (Præsentation afholdt af Kristian Thorup-Kristensen for Konkurrencedygtig Planteproduktion)

Længere perioder med tørke og en klimadagsorden, der kalder på mere danskproduceret protein er to ting, der kalder på udvikling af nye sorter.

AP3

Analyseresultater, protein indhold i rødkløver
Analyseresultater, rådata fra laboratorieanalyser, på proteinindhold i 100 linjer af rødkløver
 
Præsentation af resultater fra årets aktiviteter i arbejdspakke 3 vedr. tidlig rodudvikling i hestebønne (Simone Gierli, AU-MBG) for interesserede forædlere.