Klimaeffektive efterafgrøder

Projektansvarlig: Nanna Hellum Kristensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere lattergasudledningen og øge kvælstofudnyttelsen fra efterafgrøder ved at bruge efterafgrøder til biogasproduktion eller til fiberproduktion på arealer, hvor det er økonomisk rentabelt. Målet er for efterafgrøder at kvantificere omkostningerne ved produktion af biogas og fiber på forskellige bedriftstyper samt at udarbejde en vejledning til produktion og høst af efterafgrøder. Ti procent af den samlede lattergasudledning fra landbruget udgøres af udledning fra planterester, og med et mål om et klimaneutralt fødevareerhverv i 2050 er det derfor nødvendigt at reducere udledningen. Den største udledning sker fra friske planterester, og ved at fjerne biomassen fra efterafgrøderne vil lattergasudledningen reduceres. Den høstede biomasse kan bruges til produktion af biogas. Forsyningen af biomasse til biogas er netop nu højaktuel, hvor Danmark ønsker at være uafhængige af energi fra Rusland. En anden mulighed er at udnytte efterafgrøden til produktion af fiber til produktion af tøj og isoleringsmateriale. For at kvantificere potentialet gennemføres tre markforsøg på forskellige bedriftstyper, hvor biomassen af forskellige efterafgrødeblandinger høstes.

Der indgår både tilførsel af gødning og udsåning af kvælstoffikserende arter. Biomassen af efterafgrøden måles i efteråret for at finde det optimale høsttidspunkt. I ét af forsøgene måles emissionen af lattergas i løbet af efteråret. På en eller flere af ejendommene demonstreres forskelligt udstyr til at høste større mængder biomasse. Der udføres biogasforsøg for at kvantificere biogaspotentialet og dermed den økonomiske værdi af biomassen. På baggrund af den viden der opnås i markforsøg og demonstrationer, udarbejdes en konkret vejledning til produktion af efterafgrøder til biogas. Derudover laves en økonomisk analyse af potentialet, og omkostningen pr. reduceret CO2-eq beregnes for forskellige bedriftstyper. Projektet forventes at reducere landbrugets klimaaftryk med ca. 325.000 ton CO2-eq pr. år. Dette sker, fordi der produceres biogas, som erstatter naturgas, og fordi en større andel af kvælstoffet fra efterafgrøderne gøres plantetilgængeligt.

Projektresultater:

AP1

Lattergasemission efter destruktion af efterafgrøder
Artikel i Landsforsøgene om udvikling af lattergas er målt før og efter destruktion af efterafgrøder

AP2

Brug af efterafgrøder til biogasproduktion: Potentiale, udfordringer og tidligere erfaringer
Artikel omkring potentialer og udfordringer ved brug af efterafgrøder til biogasproduktion.

Efterafgrøder til biogas - erfaringer fra studietur til Tyskland
Erfaringer omkring efterafgrøder til biogas fra studietur til Nordtyskland i november 2023. Studieturen omfattede et besøg hos en hampdyrker, samt besøg hos forædlingsfirmaet P.H Petersen, som delte deres tyske erfaringer man anvendelse af efterafgrøder til biogas og til jordforbedring. 

Handout markvandring
Handout med info om forsøgene til markvandring ved Svejlund 2023.

Notat om udrådningsforsøg
Mulighederne for at anvende efterafgrøder til biogasproduktion, undersøges. Dette indebærer gennemførelsen af udrådningsforsøg på de efterafgrøder, der er dyrket som en del af projektets markforsøg. 

Notat om økonomisk analyse
De økonomiske dimensioner forbundet med anvendelsen af efterafgrøder til biogasproduktion, undersøges. Formålet er at vurdere rentabiliteten ved indsamling og anvendelse af disse efterafgrøder i biogasproduktion.

Markvandring om efterafgrøder til biogas
SEGES inviterer til markvandring om biogas og efterafgrøder.

 

AP3

Industrihamp
Artikel omkring dyrkning af hamp som en efterafgrøde.