Metoder til reduktion af Ammoniaktab og øget metanudbytte fra biogasGylle (MAG)

Projektansvarlig: Martin Nørregaard Hansen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere ammoniaktabet og øge biogasudbyttet af husdyrgødning. Målet er at opnå højere gødningsværdi og biogaspotentiale af gylle, der udnyttes som biomasse på biogasanlæg. Projektet er opdelt i fire sammenhængende arbejdspakker. Aktiviteterne i de fire arbejdspakker er følgende:

AP1. Udvikling af biogasprocessen og systemer til efterseparering med henblik på at opnå højere biogasudbytter og højere gødningskvalitet af den afgassede gylle via lavere pH og højere viskositet.

AP2. Udvikling af målesystemer og lavemissionsudbringningsteknik, der effektivt reducerer ammoniaktabet fra udbragt afgasset gylle.

AP3. Formidling, demonstration og udbytteeffekter af de teknologier, der udvikles i projektet. Herunder bestemmelse og formidling af udbytteeffekter af forsuring, plasmabehandling og de separerings- og udbringningsteknologier, der udvikles i projektet. I 2023 vil der blive gennemført tre markforsøg i vintersæd og 2-3 markforsøg i græs med sammenligninger af udbytteeffekter ved udbringning af forskellige behandlinger af afgassede gylletyper og udbringningsteknologier. Derudover vil der blive indledt beregninger af, hvordan levering af gylle til et biogasanlæg indvirker på bedriftens næringsstofforsyning og økonomi.

AP4. Udvikling af ammoniaktabsmodeller og beslutningsstøtte. Arbejdspakken vil videreudvikle gylleeffektberegneren og ALFAM2 beregneren, således at disse kan benyttes til at beregne landmandens direkte effekt af at benytte afgasset gylle som gødning i planteproduktionen. Der søges alene midler fra Promilleafgiftsfonden for landbrug til medfinansiering af AP3 aktiviteter. Effekter: Projektet vil via udvikling og demonstration af nye udbringningsteknologier reducere ammoniaktabet fra udbragt biogas gylle, samt optimere sammensætningen og gødningsværdien i de afgassede gylletyper, der leveres tilbage til landbruget. Projektet vil reducere ammoniakudledningen med ca. 1.000 tons årligt, hvilket vil reducere behovet for indkøb af kvælstof i form af handelsgødning.

Projektresultater:

AP3

Gødningsfaglige emner
Gødnings- og klimaeffekten af afgasset biomasse afhænger af, hvilke biomasser der afgasses på biogasanlæggene.

Gødningsværdi af afgassede biomasser i vinterhvede
Forsøgsresultater fra 3 landsforsøg med bestemmelse af gødningseffekter af forskellige teknologier 

Kvaliteten af afgasset biomasse betyder meget for driftsøkonomien hos modtagerne
Når man bytter sin gylle fra kvæg eller svin til afgasset biomasse, kan det let betyde 800-900 kr. pr. ha i forskel i dækningsbidrag afhængig af kvaliteten af den afgassede biomasse, som man modtager. Separering af den afgassede biomasse forbedrer ikke nødvendigvis dækningsbidraget.

Resultater fra markforsøg med afgasset biomasse
Indlæg på temadag om anvendelse af afgasset biomasse.

Separationseffekter - skruepresse vs. dekanter
Præsentation af separationsteknologier (skruepresse og dekantercentrifuge) og deres effekter på gødningskvaliteten af afgasset biomasse

Temadag om optimeret udnyttelse af afgasset biomasse
Kom og hør om de seneste resultater og udfordringer med anvendelsen af afgasset biomasse på temadagen den 31. oktober.

Variation i sammensætningen af afgasset biomasse
Indlæg til temadag om variationen i sammensætningen af afgasset biomasse