Klimaaftryk på foderet

Projektansvarlig: Finn Udesen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektets formål er at reducere klimaaftrykket fra fodermidler anvendt af danske husdyrproducenter. Målet er at implementere grundlaget for klimadeklarationer på fodermidler og foderblandinger i samarbejde med fodervirksomheder, landbruget, fødevarevirksomheder, samt FEFAC (Europæiske foder-brancheorganisation) og GFLI (Global Feed LCA Institute). GFLI-databasen er en europæisk foderdatabase, der arbejder efter EU´s standarder for klimaaftryk (PEFCR). Der mangler fortsat PEF-værdier på en række fodermidler for at gøre databasen komplet. De fodermidler, der mangler i GFLI, skal identificeres og rangeres efter deres udbredelse/vigtighed.

Kontakter til GFLI og foderorganisationer i andre EU-lande vil være en vigtig aktivitet for at sikre globalt alignment, transparens og troværdighed. Der beregnes klimaaftryk på enkelte meget anvendte foder-midler, hvis det nødvendige datagrundlag kan fremskaffes. Beregningerne udføres med en LCA-model, der opfylder den senest opdaterede PEFCR. Der udvikles en guideline for, hvordan fodervirksomhed og landbruget skal opgøre den del af klimaaftrykket, som skal tillægges GFLI foderdatabasens klimaaftryk.

Projektets nye viden og data, implementeres i eksisterende fodermiddeltabeller. Projektet skal desuden sikre en ensartet og transparent implementering mellem fodervirksomheder, produktionsgrene og landbruget, så foder kan anvendes som et virkemiddel på en transparent, robust og ensartet måde, uanset produktionsgren eller produktionsform.

Det forventes, at klimaoptimerede foderblandinger har et klimaaftryk der er 5-10 % lavere end tilsvarende blandinger i 2020. Det vil reducere grisekød og fjerkrækøds klimaaftryk med 4-8 % og klimaaftrykket på mælk med 2-4 %. Hvis halvdelen af dansk foder er klimavenligt foder, reduceres det samlede klimaaftryk fra foderet med ca. 0,3 mio. ton CO2e inden for en 3-5 årig periode og en reduktion på 1,6-3,1 mio. ton CO2e over en 10 årig periode. Det vil give danske fødevarer en klimaprofil/brand, som styrker danske fødevarevirksomheders konkurrenceevne.

Projektresultater:

 

AP2

Datainput til LCA på grovfoder
Notat, december 2023

Datainput til LCA - salgsafgrøder
Notat, december 2023

LCIA of Danish broad beans
Rapport, december 2023

LCIA of Danish winter wheat and spring barley
Rapport, december 2023

LCIA of Danish roughages
Rapport, december 2023

Updates in GFLI v2
LCA-based climate data, May 2023

 

AP3

Guideline for usage of PEFCR
Guideline document developed by DAKOFO and feed companies

 

AP4

Opdatering af SEGES klimafoderdatabase
Det valgte grundlag for opdateringen af SEGES-svinefoderdatabase er baseret på reglerne i en fælles guideline for DAKOFO, foderstofbranchen og SEGES

 

AP5

Foder med lavere klimaaftryk
Præsentation til fællesmøde med foderstoffirmaer den 20. april 2023

Projektmøde - status, resultater samt plan for afrapportering og perspektivering for det videre arbejde med foder som virkemiddel
Dagsorden 7. november 2023

Projektmøde - status, resultater samt plan for afrapportering og perspektivering for det videre arbejde med foder som virkemiddel
Dagsorden 21. december 2023

Projektmøde - status samt fastlægge aktiviteterne resten af året
Dagsorden 24. april 2023

Virksomhedsmøde - Bæredygtighed og klimaaftryk på foder
Præsentation den 9. maj 2023