Er kvælstofudvaskningen fra vintersæd større end fra efterafgrøder?

Projektansvarlig: Julie Therese Christensen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at muliggøre dyrkning af vintersæd frem for efterafgrøder på arealer, hvor vintersæd har samme effekt på udvaskningen som efterafgrøder, og dermed øge bruttoindkomsten hos danske landmænd på disse arealer. Målet er at undersøge, hvorvidt vintersæd under visse klima- og jordforhold kan reducere udvaskningen i samme grad som efterafgrøde.

Danske landmænd bruger enorme ressourcer på at opfylde efterafgrødekravene med henblik på at reducere udvaskningen, selvom det har store økonomiske konsekvenser. Efterafgrøder blokerer nemlig for dyrkning af vintersæd, som har langt større økonomisk værdi end vårsæd. Det er dog usikkert, om efterafgrøder er mere effektive end vintersæd i alle områder af landet.

Projektet skal bringe ny viden til problematikken med henblik på at opnå enighed både i erhvervet og blandt forskere. Aarhus Universitet, AU EcoScience, sammenligner kvælstofdynamikken under vintersæd og efterafgrøder over flere vækstsæsoner ved at foretage en statistisk analyse af udvaskningen målt med sugeceller. Det eksisterende måleprogram udvides med målinger på udvalgte sugecellestationer ved at måle kvælstof i dybe jordlag. I marker med drænvandsmålinger foretages en sammenligning af udledningen af kvælstof gennem dræn fra marker bevokset med vintersæd og med efterafgrøder. SEGES kvantificerer, under hvilke forhold vintersæden optager kvælstof fra under 1 meters dybde med en undersøgelse af N-min i dybe jordlag. N-min prøverne udtages over en hel vækstsæson i marker ved variation i jordbund og klima. Københavns Universitet gennemfører simuleringer med jord- og plantemodellen DAISY på udvalgte lokaliteter fra drænvandsprogrammet. Der udarbejdes en vidensyntese, som samler eksisterende viden og den nye viden der opnås i projektet. Resultatet formidles bredt i erhvervet.

Bruttoindkomsten kan øges med 2000-3000 kr. pr. ha ved at dyrke vintersæd i stedet for vårsæd med efterafgrøder. Hvis der kan opnås den samme udvaskningsreduktion med vintersæd som med efterafgrøder på 30 % af arealet med efterafgrøder kan bruttoindkomsten øges med 500 millioner kr. pr. år.

Projektresultater:

AP1

Afstrømning og kvælstofkoncentrationer i jord-, dræn- og grundvand
Notat om nye målinger fra landovervågningen

Målinger af korn efterfulgt af vinterkorn eller efterafgrøder i 2021 og 2022 samt drænstationer i Landovervågningen
Notat, som KU, kan bruge til scenarieberegninger

Udvaskning og effekt af efterafgrøder i et korn-rapssædskifte
Indlæg på Plantekongres 2023.

AP2

Er kvælstofudvasken større fra efterafgrøder end fra vintersæd?
Artikel til Mark - decemberudgaven

AP3

Notat om status for scenarieberegninger
Status notat på scenarieberegninger

 

AP4

Er N-udvaskningen større fra vintersæd end efterafgrøder?
Artikel i MARK, februar 2023

Fakta om kvælstofudvaskning fra vintersæd kontra efterafgrøder
Fakta-slides, som kan bruges af projektdeltagere til præsentation af den viden som er opsamlet og genereret i projektet. 

Rodudvikling i efterafgrøder/vårsæd kontra vintersæd
Vi ser på, hordan vinter- og vårsædsrødder udvikler sig i løbet af sæsonen på en typisk lerjord.

Udvaskning fra vintersæd kontra efterafgrøder
Analyse af måledata fra Landovervågningen - indlæg på Plantekongres 2023, Gitte Blicher-Mathiesen.