Forbedret grundlag for implementeringen af drænvirkemidler

Projektansvarlig: Majken M. Deichmann

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at skabe et bedre implementeringsgrundlag for eksisterende og kommende drænvirkemidler ved i) at undersøge, udformningens betydning for drænvirkemidlers N-effekt og afledte sideeffekter, ii) at identificere og mindske eksisterende barrierer for implementering af drænvirkemidler på forskellige tekniske og administrative niveauer, og iii) at skabe en bedre og mere sammenhængende viden om drænenes placering i landskabet og derved forbedre muligheden for etablering af drænvirkemidler. Aktiviteter: (i) Der sættes fokus på at undersøge, hvorfor forskellige lande kan have vidt forskellige krav til udformningen af det samme virkemiddel. Dette gøres for at forstå, om det er muligt at skabe nogle mere fleksible ordninger, som på sigt vil kunne medføre, etablering af drænvirkemidler på flere placeringer i landskabet, end det er tilfældet i dag. Ligeledes gennemføres der et måleprogram for minivådområder med det formål at kortlægge eventuelle sideeffekter vedr. ilt og temperatur i udløbsvandet. (ii) Implementeringen og udmøntningen af reguleringsgrundlaget for vandrammedirektivet undersøges med henblik på bl.a. at forstå, hvilke kemiske og biologiske parametre, der er afgørende for, hvorvidt der kan opnås god økologisk status. Dette gøres for at præcisere, i hvilket omfang etableringen af drænvirkemidler kan påvirke afgørende kvalitetsparametre. (iii) En videreudvikling af SEGES Innovations drændatabase som udstiller og samler informationer om dræn i hele Danmark. Særligt undersøges potentialet for at anvende machine learning til digitaliseret analoge drænoplysninger, samt at integrere bl.a. vandmætnings-potentialekort med den eksisterende drændatabase. Effekter: Projektet bidrager til, at der kan etableres drænvirkemidler på 20 pct. flere lokationer end hidtil antaget. Projektet bidrager til, at den kollektive indsat får et bedre grundlag til at nå kvælstofpotentialet på 4.500 ton N pr. år inden udgangen af 2027. Dette gøres ved at skabe et bedre implementeringsgrundlag, samt et bedre kortgrundlag til udpegning af egnede arealer.

Projektresultater:

 

AP1

 

AP2

 

AP3

Henvendelse til Kommunernes lavbundsmedarbejder vedr. digitalisering af dræn og Dansk Drænkort
Her kan du læse det brev, som SEGES Innovation har udsendt til de danske kommuner omkring lavbundsprojekter og Dansk Drænkort. 

Henvendelse til Naturstyrelsen om digitalisering af dræn og Dansk Drænkort
Her kan du læse det brev, som SEGES Innovation har udsendt til Naturstyrelsen omkring lavbundsprojekter og Dansk Drænkort.