Virkemidler til reduktion af klimaaftrykket på animalske produkter

Projektansvarlig: Finn Udesen

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet med projektet er at reducere klimaaftrykket på animalske produkter ved at kortlægge og implementere klimavirkemidler med særligt fokus på foderets klimaaftryk. Projektet skal bidrage til, at fodervirksomheder, landbruget, rådgivningen samt fødevareindustrien anvender ensartede retningslinjer for virkemidlernes klimaeffekter og samme metoder til indregning på animalske produkters klimaaftryk. Foderets klimaaftryk har størst indflydelse på animalske produkters klimaaftryk. Derfor kortlægges i AP1 virkemidler, som hovedsageligt har klimaeffekt på fodermidler, herunder teknologiske virkemidler, tilsætningsstoffer og nye metoder fx anvendelse af biachar og nitrifikationshæmmere. I AP2 belyses det, hvordan import af klimatunge fodermidler som soja og palmeolie kan erstattes af andre fodermidler med et lavere klimaaftryk. Desuden afdækkes det, hvilken betydning datagrundlaget har for de animalske produkternes klimaaftryk. Ved dialog og samarbejde i hele værdikæden arbejdes der i AP3 med tiltag i forhold til, hvordan virkemidlerne kan implementeres i praksis. Det sker bl.a. ved at inddrage foderstofvirksomheder, fødevarevirksomheder samt relevante universiteter i drøftelserne af, hvordan virkemidlerne indregnes på animalske produkters klimaaftryk. Der kan desuden være behov for at have kontakt til fx branchens fælles metodeudvalg, internationale organisationer, herunder GFLI og FEFAC samt relevante danske ministerielle styrelser. I AP4 udarbejdes scenarieberegninger, der viser effekterne af virkemidlerne på udvalgte animalske produkter. Projektet medvirker til at reducere det globale klimaftryk, gennem fokus på at reducere brugen af fodermidler som soja og palmeolie samt at implementere teknologiske virkemidler, tilsætningsstoffer og nye metoder. I Danmark er målet at reducere brugen af sojaskrå samt på længere sigt at udfase soja fra områder, der er afskovet inden for de seneste 20 år (LUC). Hvis hele Danmarks forbrug af sojaskrå er certificeret soja uden LUC, så reduceres det globale klimaaftryk med 2-3 mio. ton CO2e. Hertil kommer der en reduktion på 270-290 ton CO2e ved udfasning af palmeolie med fx rapsolie.

Projektresultater: