Reduktion af klimabelastningen ved håndtering af husdyrgødning, KlimaGylle

Projektansvarlig: Torkild Birkmose

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2024. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Projektet har til formål at reducere klima- og miljøbelastningen ved håndtering af husdyrgødning i gyllelagre og i marken. Det gøres ved at anvise reduktionsmetoder og at dokumentere differentierede emissionsfaktorer overfor FN’s Klimapanel, IPCC. Samtidig skal det dokumenteres, at en reduktion i klimabelastningen har afledte effekter på næringsstofudnyttelsen. Et centralt element i projektet er måling af emissioner fra gylletanke og udbragt husdyrgødning. Målingerne udføres efter en protokol, som sikrer, at resultaterne kan anvendes som en del af datagrundlaget for fastsættelse af nationale emissionsfaktorer.

I 2024 vil målinger af emission af metan og lattergas fra fem gyllebeholdere blive afsluttet, og alle målinger for 2022-24 vil blive opgjort samlet. Effekten af gylletype, afgasning i biogasanlæg og forsuring undersøges. Efter udbringning af gylle i markforsøg vil der i 2024 blive målt emission af lattergas i tre forsøg, hvor effekten af gylletype, afgasning, tilsætning af nitrifikationshæmmere og udbringningsteknologi vil blive undersøgt. Som en del af målingen i gylletanke vil der blive målt på emission af ammoniak, således at datagrundlaget for fastsættelse af emissionsfaktorer styrkes. I markforsøgene vil der blive målt på N-behov og - udnyttelse, så grundlaget for fastsættelse af N-udnyttelsen styrkes. I projektet undersøges, hvordan forskelle i biomassegrundlag og drift af biogasanlæg influerer på emissionen fra gylletanke og marken og på mulighederne for at udnytte kvælstoffet i den afgassede biomasse. Projektets resultater bidrager til en reduktion i emission af klimagasser fra husdyrgødning. Indenfor 3-5 år efter afslutning af projektet forventes en reduktion på ca. 320.000 ton CO2-ækvivalenter, svarende til ca. 3 pct. af den samlede emission fra landbruget. Samtidig forbedres N-udnyttelsen svarende til 7.000 ton N i handelsgødning og en reduktion af N-udvaskningen på 1.400 ton. På længere sigt forventes en fordobling af effekterne.

Projektresultater:

AP2

Der var ingen effekt af nitrifikationshæmmer på udbyttet af korn
Artikel i fagmagasinet Mark, maj 2024

Sådan udnytter du din gylle bedst muligt
Artikel i fagmagasinet Mark, marts 2024

AP3

Afgasset biomasse – et attraktivt klimavirkemiddel for planteavleren?
Præsentation fra netværksmøde om biogas med DLBR konsulenter. Præsentationen beskriver den økonmiske afgift ved modellerne beskrevet i "Grøn skattereform" for landmænd, der bytter gylle med et biogaanlæg

Status og udfordringer på bagsiden af biogasanlæggene
Præsentation fra Biogas Danmarks temadag om status og udfordringer på bagsiden af biogasanlæg