Økonomiske analyser

Projektansvarlig: Sisse V. Schlægelberger

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at give griseproducenterne det bedste grundlag for at træffe rigtige økonomiske beslutninger. Målet er at give griseproducenterne økonomisk indsigt og adgang til oplysninger, som kan understøtte de økonomiske beslutninger, som skal træffes i hverdagen, både på kort og længere sigt.

Griseproducenterne påvirkes af udefrakommende begivenheder, hvorfor der er et stort behov for at undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser, begivenhederne kan medføre. Der udarbejdes analyser af griseproducenternes økonomi og hvilke konsekvenser, forskellige tiltag kan have på deres økonomi. Herudover udarbejdes markedsanalyser og konsekvensberegninger på akut opståede problemstillinger, fx ændringer i rammevilkår, sundhed, fx ASF og miljømæssige tiltag. Analyserne skal sikre, at griseproducenterne og deres rådgivere får det bedst mulige beslutningsgrundlag. International benchmarking er vigtigt i forhold til at måle dansk griseproduktions konkurrenceevne.

Ved deltagelsen i Interpig og Agribenchmark samarbejdet opnås både indsigt i økonomi og vilkårene for de andre aktører i markedet. Denne viden er vigtig for løbende at kunne vurdere konkurrenceevnen for danske griseproducenter.

Aktuel og relevant økonomisk viden skal videregives til de danske griseproducenter gennem diverse faglige formidlingsindsatser på SEGES Innovations hjemmeside, i artikler i fagmagasiner og diverse faglige foredrag.

Projektresultater:

AP1

Den beregnede smågrisenotering
10/1 Præsentation på Landsmøde i Grisesektoren. Orientering om grundlaget samt indførelse af PRRS antistofpositiv notering.

Grundlag for beregning af tillæg for frilandsgrise - oktober 2023
Notat: Grundlaget den beregnede smågrisenotering for frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten.

Grundlag for beregning af tillæg for frilandsgrise - december 2023
Notat: Grundlaget for den beregnede Smågrisenotering for frilandssmågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten.

Grundlag for den beregnede notering for økologiske smågrise - september 2023
Notat: Grundlaget for den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis små- og slagtegriseproducenten.

Grundlag for den beregnede smågrisenotering - juni 2023
Notat: Grundlaget for den beregnede smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgiver for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten.

Grundlag for den beregnede smågrisenotering - december 2023
Notat: Grundlaget for den beregnede smågrisenotering beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgiver for henholdsvis smågrise- og slagtegriseproducenten.

Grundlag for den beregnede økologiske smågrisenotering - december 2023
Notat: Grundlaget for den beregnede notering for økologiske smågrise beregnes ud fra det bedst mulige skøn over indtægter og udgifter for henholdsvis små- og slagtegriseproducenten.

Omkostningsfunktioner fra 7-30 kg pr. kg marginal tilvækst
Notat: I notatet belyses hvordan omkostninger fra 7-30 kg i en smågriseproduktion kan fordeles på vægtforløbet rimeligt nøjagtigt pr. kg marginal tilvækst fra start til slut.

Økonomiske konsekvensberegninger af ændringer i produktivitet - marts
Notat: Økonomisk effekt af marginale ændringer i effektivitet ved givne afregningspriser og foderpriser.

Økonomiske konsekvensberegninger af ændringer i produktivitet - november
Notat: Økonomisk effekt af marginale ændringer i effektivitet ved givne afregningspriser og foderpriser.

AP2

Foreløbige økonomiske resultater for griseproduktionen 2022
Notat: 2022 var, som de tidligere år, præget af store udsving i priserne. Det har igen haft stor indflydelse på griseproducenternes økonomiske resultater. Krigen mellem Rusland og Ukraine har haft en kraftig betydning for de stigende omkostninger, og særlig inden for foder har selvforsyningsgrad og tidspunkt for indgåelse af kontrakter haft større betydning end nogensinde.

Markedsundersøgelse - EU, Tyskland og Polen
Notat: Forventningerne til eksporten af danske smågrise fremadrettet er, at der på den kortere bane fortsat vil være gode muligheder for at eksportere smågrise, hovedsageligt til Tyskland og Polen, men at der muligvis kan komme udfordringer på længere sigt.

Normtal for omkostninger 2024
Notat: Normtallene kan bruges til at sammmenligne med bedrifternes budgetmål og dermed identificere områder, hvor der er væsentlige afvigelser samt muligheder for forbedringer, da normtallene er opgjort for både gennemsnittet og den bedste tredjedel.

Strukturudviklingen i dansk griseproduktion 2022
Notat: Antallet af grisebedrifter faldt i løbet af 2021, så der i starten af 2022 var 2.336 mod 2.360 i starten af året før, svarende til et fald på 1 %.

Strukturudviklingen i dansk griseproduktion 2023
Notat: Antallet af bedrifter i Danmark forventes fortsat at falde frem mod 2032, hvor der forventes ca. 1.270 grisebedrifter i Danmark. Over den kommende ti-årige periode forventes der altså at forsvinde ca. 1.000 grisebedrifter.

Økonomiske resultater for bedrifter med hovedproduktion grise i 2022
Notat: Højere afregningspriser samt positive værdiændringer på besætning og beholdninger medførte forbedrede resultater i 2022. Dette var på trods af markant højere omkostninger end året før.

AP3

Dansk griseproduktions konkurrenceevne 2022
Rapport: 2022 var et år præget af meget dårlig griseøkonomi i EU. Danske smågriseproducenter havde det meget svært i 2022. Afregningsprisniveauet i DK var i 2022 væsentligt lavere end i andre lande.

Deltagelse i InterPIG / Agri Benchmark Pig Conference 2023
Opsamling fra konferencen. SEGES Innovation deltog med Michael Groes Christiansen og Sisse Villumsen Schlægelberger, det er en international konference om økonomien i griseproduktionen. Konferencen blev afholdt på Iowa State University i USA. Der var fokus på den økonomiske situation for griseproducenterne samt på nye tiltag indenfor dyrevelfærd og miljø i de repræsenterede lande.

AP4

Benchmark af inputpriser kan forklare meget af din bundlinje
05/2023 Artikel i Magasinet Gris. Benchmark af inputpriser kan forklare meget af din bundlinje.

Byggeomkostninger stiger
09/2023 Artikel i Magasinet Gris. Byggeri: Prisen på staldbyggeri stiger lige så meget i udlandet som i Danmark, eller mere. Der er en del faktorer, som understøtter en kommende højkonjunktur for grise.

Dansk griseproduktions konkurrenceevne i 2022
11/2023 Artikel i Magasinet Gris. 2022 var et økonomisk dårligt år for EU-griseproducenter. Der var store fald i sobestanden gennem 2022 i flere lande, og dette understøttes af økonomiske resultater fra InterPIG 2022.

Danske grise er stadig i verdenseliten
Artikel. Produktivitet og billigt foder gør Danmark til et af de lande med mindste produktionsomkostninger i Europa – trods højere priser og lønninger.

Eksporten af danske smågrise til Tyskland
Artikel i Magasinet Gris. Afsætningsmulighederne for smågrise til Tyskland ser fin ud på den kortere bane, men på længere sigt kan der muligvis komme nogle udfordringer.

Erstatningsgruppemøde - erfagruppe gris
26/9 Udover bordet rundt med diverse erstatningssager blev syns-skøns rollen drøftet og produktansvarsloven genemgået. Indlæg af en jurist om produktansvarsloven.

Foderpriser i EU og foderhandler
12/2023 Artikel i Magasinet Gris. Indtil videre holder foderprisprognoserne meget godt for første halvår. De indikerer et niveau på ca. 2 kr./Fesv slagtegrisefoder generelt for Nordeuropa. Korte foderkontrakter mindsker risici.

Foreløbige regnskabsresultater for 2022
03/2023 Artikel i Magasinet Gris. Driftsresultaterne blev forbedret i 2022 sammenlignet med 2021.

Forventninger til økonomien i griseproduktionen i 2024
10/2023 Artikel i Magasinet Gris. Forventningerne til 2024 er lidt lavere afregningspriser, men også lavere omkostninger. Det vil have positiv indflydelse på griseproducenternes økonomi.

Globalt nyt
07/2023 Artikel i Magasinet Gris. Nedgang: Verden er ret uforudsigelig for tiden, men udbuddet af grisekød mindskes nok noget i forhold til nuværende niveau, og dermed kan danske slagtegriskonjunkturer godt blive bedre i 2024.

Multiplikator-effekten hos grise
08/2023 Artikel i Magasinet Gris. Økonomi: Logisk må der godt bruges en krone mere i omkostning, hvis indtjeningen bare stiger med mere end en krone. Forholdet imellem de to kan kaldes multiplikator-effekt og afslører økonomien i et tiltag.

Møde i den beregnede notering for Frilandssmågrise
12/9 . Fremllæggelse af landsgennemsnit for Friland. Afregningsstatistisk. Drøftelse og vedtagelse af omkostninger i 2023/2034-grundlaget.

Møde i økologisk smågrisenotering
12/9 . Fremllæggelse af landsgennemsnit for Økologi. Afregningsstatistisk. Drøftelse og vedtagelse af omkostninger i 2023/2034-grundlaget.

Ny datakilde til foderpriser i den beregnede smågrisenotering
02/2023 Artikel i Magasinet Gris. Nyt datagrundlag skal sikre, at foderpriserne i den beregnede smågrisenotering afspejler griseproducenternes omkostninger bedre end tidligere. Det samme gør sig gældende på energiområdet.

Optimer din økonomi ud fra egne forhold omkring fodring
04/2023 Artikel i Magasinet Gris. Marginal foderforbrug omkring slagtning og korrekt slagtesvindsfaktor.

Overvejelser ved farestier til løsgående søer
09/2023 Artikel i Magasinet Gris. Farestier: Seges Innovation giver her status på, hvad en ekspertgruppe om løse diegivende søer har givet EU af anbefalinger omkring farestistørrelser og andet. Der regnes også økonomi på forskellige scenarier.

Prisen på smågrisen
10/2023 Artikel i Magasinet Gris. Forskellene og udsvingene i smågrisepriserne har været til at få øje på i de seneste år.

Prisen på smågrisen
24/10 Indlæg på Grisekongressen 2023.

Råvare- og foderpriser
Præsentation til Fodringsseminar d. 25.4.2023 om råvare- og foderpriser.

Temagruppen for produktionsøkonomi #1
29/3 Temagruppen for produktionsøkonomi (økonomisk forum for vidensudvikling af griseprocenternes rådgivere). Dagsorden og PowerPoint fra mødet.

Temagruppe produktionsøkonomi - #2
27/9 Temagruppen for produktionsøkonomi (økonomisk forum for vidensudvikling af griseprocenternes rådgivere). Dagsorden og PowerPoint fra mødet.

To tillæg i noteringen fjernes
Artikel. To tillæg fjernes i Den beregnede Smånotering.

Værdi af ændret daglig tilvækst!
06/2023 Artikel i Magasinet Gris. Tilvækst: Værdien af øget daglig tilvækst med aktuelle priser gør, at slutfoderstyrken kan hæves med 0,2 FEsv/dag i mange bsætninger, selv modregnet et fald i kødprocent -0,5 procentpoint.