Økonomiske analyser

Projektansvarlig: Sisse V. Schlægelberger

De forventede resultater fra projektet bliver offentliggjort på denne internetside:
4. kvartal 2023. Projektets resultater stilles gratis til rådighed

Introduktion: Formålet er at give griseproducenterne det bedste grundlag for at træffe rigtige økonomiske beslutninger. Målet er at give griseproducenterne økonomisk indsigt og adgang til oplysninger, som kan understøtte de økonomiske beslutninger, som skal træffes i hverdagen, både på kort og længere sigt.

Griseproducenterne påvirkes af udefrakommende begivenheder, hvorfor der er et stort behov for at undersøge, hvilke økonomiske konsekvenser, begivenhederne kan medføre. Der udarbejdes analyser af griseproducenternes økonomi og hvilke konsekvenser, forskellige tiltag kan have på deres økonomi. Herudover udarbejdes markedsanalyser og konsekvensberegninger på akut opståede problemstillinger, fx ændringer i rammevilkår, sundhed, fx ASF og miljømæssige tiltag. Analyserne skal sikre, at griseproducenterne og deres rådgivere får det bedst mulige beslutningsgrundlag. International benchmarking er vigtigt i forhold til at måle dansk griseproduktions konkurrenceevne.

Ved deltagelsen i Interpig og Agribenchmark samarbejdet opnås både indsigt i økonomi og vilkårene for de andre aktører i markedet. Denne viden er vigtig for løbende at kunne vurdere konkurrenceevnen for danske griseproducenter.

Aktuel og relevant økonomisk viden skal videregives til de danske griseproducenter gennem diverse faglige formidlingsindsatser på SEGES Innovations hjemmeside, i artikler i fagmagasiner og diverse faglige foredrag.

Projektresultater:

AP1

Den beregnede smågrisenotering
10/1 Præsentation på Landsmøde i Grisesektoren. Orientering om grundlaget samt indførelse af PRRS antistofpositiv notering.

Økonomiske konsekvensberegninger af ændringer i produktivitet - marts
Økonomisk effekt af marginale ændringer i effektivitet ved givne afregningspriser og foderpriser.

AP2

Foreløbige økonomiske resultater for griseproduktionen 2022
Notat: 2022 var, som de tidligere år, præget af store udsving i priserne. Det har igen haft stor indflydelse på griseproducenternes økonomiske resultater. Krigen mellem Rusland og Ukraine har haft en kraftig betydning for de stigende omkostninger, og særlig inden for foder har selvforsyningsgrad og tidspunkt for indgåelse af kontrakter haft større betydning end nogensinde.

Strukturudviklingen i dansk griseproduktion 2022
Antallet af grisebedrifter faldt i løbet af 2021, så der i starten af 2022 var 2.336 mod 2.360 i starten af året før, svarende til et fald på 1 %

AP3

 

AP4

Foreløbige regnskabsresultater for 2022
03/2023 Artikel i Magasinet Gris. Driftsresultaterne blev forbedret i 2022 sammenlignet med 2021.

Ny datakilde til foderpriser i den beregnede smågrisenotering
02/2023 Artikel i Magasinet Gris. Nyt datagrundlag skal sikre, at foderpriserne i den beregnede smågrisenotering afspejler griseproducenternes omkostninger bedre end tidligere. Det samme gør sig gældende på energiområdet.

Optimer din økonomi ud fra egne forhold omkring fodring
04/2023 Artikel i Magasinet Gris. Marginal foderforbrug omkring slagtning og korrekt slagtesvindsfaktor.

Råvare- og foderpriser
Præsentation til Fodringsseminar d. 25.4.2023 om råvare- og foderpriser.

Temagruppen for produktionsøkonomi #1
29/3 Temagruppen for produktionsøkonomi (økonomisk forum for vidensudvikling af griseprocenternes rådgivere). Dagsorden og PowerPoint fra mødet.